Sammenkobling av europeiske foretaksregistre

Endringer i 1., 3. og 11. selskapsrettsdirektiv vedr. sammenkobling av foretaksregistre...

Proposal of 24 February 2011 for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 89/666/EEC, 2005/56/EC and 2009 /101/EC as regards the interconnection of central, commercial and companies registers, COM (2011) XXX...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2011

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Etter finanskrisen har EU arbeidet for økt åpenhet og innsyn i finansmarkedene, herunder om selskapsstyring. På bakgrunn av Konkurranseevnerådets vedtak fra 25. mai 2010 om styrket tilgang til oppdatert og pålitelig selskapsinformasjon i EU la Kommisjonen frem et direktivforslag 24. februar 2011. Dette omhandler adgangen til å utveksle informasjon mellom de europeiske foretaksregistrene. Det er noe informasjonsutveksling i dag, men det er begrenset til enkelte typer informasjon og gjelder ikke alle medlemsstatene. En utvidet adgang til utveksling av selskapsinformasjon vil styrke det indre markedet og også redusere kostnadene for selskaper som opererer over landegrensene. Kommisjonen mener det er nødvendig med lovregulering  fordi man ikke har lykkes å nå målet med et frivillig samarbeid mellom de europeiske foretaksregistrene.

Målsetningen er å styrke det indre markedet og å skape et konkurransedyktig Europa. Det skal bli færre administrative byrder for næringslivet og offentlig administrasjon styrkes ved å øke samarbeidet mellom europeiske handels- og foretaksregistre. Direktivet skal gjelde ved grensekryssende fusjoner, flytting av et selskaps hovedkontor/sete og oppdatering av oppplysninger om utenlandske filialer.

Endringene i direktiv 2009/101/EC har som mål å forenkle tilgang til offisiell selskapsinformasjon over landegrensene og bestemme et sett av minimumsstandarder slik at tredjeparter kan få elektronisk tilgang til oppdatert informasjon i hver enkelt medlemstat.

Endringene i direktiv 89/666/EEC skal sikre at foretaksregisteret der et selskap er registrert, sørger for oppdatert informasjon om selskapets status til foretaksregistrene i EØS som har registrert utenlandske filialer.

Endringene i direktiv 2005/56/EC har som siktemål å bedre samarbeidet mellom foretaksregistrene når det gjelder grenseoverskridende fusjoner.

Det er lagt opp til at European e-Justice portal skal være hovedportalen for tilgang til regelverk i EU. Direktivforslaget skal være et tillegg og bidra til enklere tilgang til selskapsinformasjon via portalen.

Kommisjonen har laget en konsekvensalayse, der the Impact Assessment Board har uttalt seg om forslaget. Det er gjort endringer i konsekvensanalysen blant annet om innføring av tekniske løsninger og kostnader knyttet til det. Valg av tekniske løsninger må uansett utstå til implementeringen av forslaget.

Endringene i 11. selskapsrettsdirektiv   

Selskapene har plikt til å gi enkelte opplysninger og dokumenter når de åpner en filial i en annen medlemsstat. Plikten blir ofte ikke etterlevet. Det kan få uheldige følger for både forbrukere og forretningsforbindelser når de ikke vet om at hovedselskapet til filialen enten er gått konkurs eller er avviklet. I artikkel 1 foreslås det et nytt ledd nr. 3 om at filialer skal ha en unik identifikator som skal vise forbindelsen til hovedforetaket. Det foreslås en ny artikkel 5a om at filialregisteret uten ugrunnet opphold skal notifisere via det elektroniske nettverket opplysninger som er listet opp i artikkel 2. Medlemsstatene kan bestemme hvordan informasjonen i notifikasjonen skal behandles. Uansett må filialer fjernes fra registeret dersom hovedforetaket er oppløst eller er fjernet fra registeret. Kommisjonen delegeres myndighet til å gi bestemmelser om identifikasjon mellom registeret til hovedforetaket og filialen og metode og tekniske standarder for overføring av informasjon mellom hovedforetak og filialen. Det følger av direktivet at behandling av personaldata skal være i samsvar med direktiv 95/46/EC.

Endringene i 3. selskapsrettsdirektiv

For å bidra til effektive prosesser ved grensekryssende fusjoner og skifte av hovedsete er det fastlagt i EU-lovgivningen at foretaksregistrene skal samarbeide om registrering. Det mangler imidlertid bestemmelser om praktisk gjennomføring så som hvordan meldinger skal sendes mellom registrene og om oversettelse. Vanligvis sendes meldinger på epost på språket til utstedende myndighet. Medlemsstatene som er involvert i en grensekryssende fusjon skal bestemme hvordan publisering av endelig fusjon skal skje i det aktuelle foretaksregisteret. Dette registeret skal uten forsinkelse melde fra gjennom det elektroniske nettverket til aktuelle registre i de land der selskapene har krav om å registrere dokumenter.

Det foreslås lovendring der Kommisjonen får delegert myndighet til å fastsette tekniske bestemmelser om utveksling av opplysninger mellom foretaksregistrene for grensekryssende fusjoner og flytting av hovedsete. Det følger av direktivet at behandling av personaldata skal være i samsvar med direktiv 95/46/EC.

Endringene i 1. selskapsrettsdirektiv

Selskapsinformasjon er ofte vanskelig tilgjengelig fra andre land enn der selskapet er registrert. Dette kan skyldes både tekniske og språklige barrierer. Selv om man har etablert det frivillige samarbeidet European Business Register inkluderer ikke det alle medlemsland, og hvilken informasjon som er tilgjengelig varierer fra land til land. Videre mangler det en felles unik identifikator, krav til hvor ofte selskapsinformasjon skal oppdateres og opplysninger om legal status for selskapsinformasjonen. 

Det foreslås at medlemsstatene skal gjennomføre lovendringer slik at foretaksregisteret skal være oppdatert innen 15 dager når det gjelder selskapsopplysninger i medhold av direktivets artikkel 2. Videre foreslås det at selskapene skal ha en unik identifikator for EØS-området. Medlemsstatene skal videre sørge for at opplysninger iht. artikkel 2 skal være tilgjengelig elektronisk på en felles europeisk plattform og fra alle medlemslandene.Gebyrer skal være til selvkost-prinsippet. Foretaksregisteret i landet der et hovedforetak er etablert skal også melde fra uten ugrunnet opphold via det elektroniske nettverket til registrene som har registrert filialer, om endringer i opplysninger etter artikkel 2. Kommisjonen delegeres myndighet til å gi bestemmelser om det elektroniske nettverket, herunder om etableringen og regler for styring, ledelse og sammensetning.  Det følger av direktivet at behandling av personaldata skal være i samsvar med direktiv 95/46/EC. Fristen for implementering er innen 1. januar 2014.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant. Forslaget om elektronisk utveksling av selskapsopplysninger mellom foretaksregistrene i EØS-området vil kreve lovendringer i Norge i foretaksregisterloven. Videre vil direktivet kreve systemtekniske endringer i Foretaksregisteret ved Brønnøysundregistrene. Forslaget vil gjøre det enklere å utveksle selskapsinformasjon mellom foretaksregistrene i EØS-området og vil således kunne bidra til at næringslivet, kreditorer, forretningsforbindelser, myndigheter og andre kan få raskere og enklere tilgang til oppdaterte opplysninger om et hovedforetak og filialer i andre land. Opplysninger om grensekryssende fusjoner mellom selskaper og flytting av hovedsete vil også bli raskere og enklere tilgjengelig.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)079
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen