EØS-notatbasen

Utvidet importkontroll av varer fra Japan

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 297/2011 av 25. mars 2011 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima...

Commission Implementing Regulation (EU) No 297/2011 of 25 March 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.04.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 25. mars 2011, med ikrafttredelse 27. mars 2011.

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og er gjennomført i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter bestemmelser om særskilt kontroll for radioaktivitet ved import av animalske og ikke-animalske fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller som blir eksportert fra Japan. Kontrollen gjelder ikke produkter som har forlatt Japan før 28. mars 2011 og som er innhøstet og/eller bearbeidet før 11. mars 2011.

Alle omfattede produkter skal være gjenstand for dokument- og identitetskontroll. I tillegg skal det gjennomføres fysisk kontroll for 10 % av forsendelsene fra følgende berørte områder i Japan: Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo og Chiba. For produkter fra utenfor disse områdene er kontrollfrekvensen satt til 20 %. Begrunnelsen for forskjellen er at Japan allerede i dag kontrollerer alle produkter fra de berørte områdene. Derfor er det vurdert at det ikke er behov for så omfattende kontroll når disse produktene ankommer EU.

Rettsakten medfører at produktene skal importeres via et importsted. Produkter som omfattes av direktiv 97/78/EF (animalske produkter), har allerede angitte importsteder, mens ikke-animalske produkter fra Japan skal tas inn via et utpekt importsted. I Norge vil følgende steder utpekes som importsted for ikke-animalske produkter: Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn og Borg havn.

Produktene skal videre følges av en erklæring som angir om produktet er høstet og eventuelt bearbeidet før 11. mars 2011 og hvilket område produktet er fra. For produkter fra de berørte områdene skal det medfølge en analyserapport som bekrefter at produktene ikke overstiger de fastsatte grenseverdiene for I-131, Cs-134 og Cs-137. Importøren skal forhåndsvarsle Mattilsynet om forsendelsen senest to arbeidsdager før ankomst. For animalske produkter skjer dette via TRACES. For ikke-animalske produkter skjer dette via MATS.

Ved fysisk kontroll av en forsendelse skal den holdes tilbake i inntil fem dager i påvente av prøveresultatene. Forsendelser som ikke oppfyller kravene i forordningen, skal nektes adgang til markedet og enten destrueres eller returneres. Kostnadene ved kontrollen og destruering/returnering skal dekkes av importøren. Myndighetene skal sende rapport via RASFF og ECURIE på alle resultater på prøver som blir tatt.

Risikobildet vil være gjenstand for fortløpende vurdering av Kommisjonen. Forordningen har foreløpig gyldighet til 30. juni 2011, med mulighet for forlengelse ved behov.

Merknader

De fastsatte grenseverdiene i forordningen er gjennomført ved henvisning til tre EURATOM-forordninger (nr. 3954/87, 944/89 og 770/90). Ettersom EURATOM-samarbeidet ikke er en del av EØS-avtalen har Mattilsynet valgt å gjennomføre grenseverdiene gitt i EURATOM-forordningene i et vedlegg til gjennomføringsforskriften. Dette er gjort for å sikre at Norge som yttergrense for EU har samme beskyttelsesnivå som resten av EU, og sikre likeverdig beskyttelse for norske borgere, samt bidra til å holde regelverket klart og oversiktlig.

Rettsakten krever gjennomføring i norsk forskrift.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økte kostnader for Mattilsynet i forbindelse med kontrollen. Mattilsynet vil få et merarbeid i forbindelse med prøvetaking og saksbehandling ved import. Det er beregnet at dokumentkontrollen med påfølgende saksbehandling vil ta en til to timer, samt en ekstra time for uttak av produkter for den fysiske kontrollen.

Det nye kravet om varsling vil medføre mer administrativt arbeid for importørene ved at også ikke-animalske produkter nå skal forhåndsvarsles, samt at det skal sikres at produktene følges av riktige dokumenter. Antatt tidsbruk vil variere fra importør til importør i forhold til rutiner og organisering av virksomheten. Videre vil gjennomføringen av den fysiske kontrollen med videre analyser av produktene medføre ekstra kostnader for importørene. Kostnadene for analysene for radioaktivitet (I-131, Cs-134 og Cs-137) er beregnet til kr. 1223 ekskl. mva. for næringsmidler generelt og kr. 338 inkl. mva. for flytende næringsmidler. Hurtigbehandling av analysene vil koste mer.

Etter forordningen er det importøren av produktene som skal dekke alle kostnadene ved kontrollen som gjennomføres, inkludert kostnadene for destruksjon eller tilbakesendelse. Dette medfører at det offentlige kan få dekket sine reelle utgifter ved kontrollen gjennom gebyrer, med unntak av rapporteringsarbeidet. Gebyrordning for animalske produkter er allerede på plass (gjennom direktiv 97/78/EF), mens det må etableres en ordning for ikke-animalske produkter. En slik ordning vil basere seg på eksisterende ordninger i Norge for produktkontroll.

Mengden på importen av næringsmidler og fôrvarer fra Japan til Norge er begrenset (330 tonn i 2010, hvorav fiskevarer utgjorde 160 tonn). Det er derfor vurdert at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil ha begrenset konsekvens for næringen på grunn av den lave importen fra Japan.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0297/2011
Celexnr.: 32011R0297

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.03.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 30.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: