EØS-notatbasen

Endr. av forordning 297/2011 - juli 2011

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 657/2011 av 7. juli 2011 om endring av forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima...

Commission Implementing Regulation (EU) No 657/2011 of 7 July 2011 amending Regulation (EU) No 297/2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.08.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 7. juli 2011, med ikrafttredelse 11. juli 2011.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima. Forordning nr. 297/2011 stiller opp et krav om at alle forsendelser med næringsmidler og fôrvarer med opprinnelse i eller sendt fra Japan skal underlegges importkontroll. Denne kontrollen består i at alle forsendelser skal være gjenstand for dokument- og identitetskontroll. Videre skal forsendelser fra bestemte områder i Japan være gjenstand for en fysisk kontroll med en kontrollfrekvens på 10%, inkludert laboratorieanalyse, for spor av radioaktivitet (I-131, Cs-134 og Cs-137). Disse områdene er listet opp artikkel 2 (3). For forsendelser som kommer utenfor disse områdene er frekvensen på den fysiske kontrollen satt til 20 %.Årsaken til differansen i frekvensen på kontrollen er at Japan har iverksatt et eget kontrollregime for varer fra de opplistede berørte områdene og EU har derfor valgt å redusere kontrollfrekvensen på disse varene ettersom risikoen knyttet til nevnte varer ikke er så fremtredende da disse er allerede undersøkt av japanske myndigheter. Endringsrettsakten tar Shizuoka-området inn i listen med berørte områder i Japan, jf. forordning (EU) nr. 297/2011 artikkel 2(3). Årsaken til dette er at det er gjort flere funn av radioaktivt cesium i grønn te fra dette området. I tillegg har Kommisjonen besluttet å ta områdene Niigata og Yamagata ut av listen over berørte områder. Begrunnelsen er at det ikke er funnet radioaktivitet i næringsmidler eller fôr fra disse områdene, og at det derfor ikke er noen umiddelbar helsefare knyttet til produkter fra de to områdene. Følgende områder i Japan er nå definert som berørte områder i henhold til forordning (EU) nr. 297/2011 artikkel 2(3): Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Shizuoka. Erklæringen i vedlegg I til forordning (EU) nr. 297/2011 har også blitt justert i forhold til endringene som er presentert ovenfor.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre. Administrative og økonomiske konsekvenser:Innføringen av et nytt område i forordningen vil medføre en endring av kontrollfrekvensen for forsendelser, en reduksjon fra 20% til 10%, på grunn av at Japan nå selv tar utvidede prøver på forsendelser fra dette nye området. Dette vil til en viss grad gi en besparelse for Mattilsynet og næringen ved at man ikke lenger har en så høy frekvens på kontrollen på forsendelser fra Shizuoka området.Fjerningen av områdene Niigata og Yamagata vil medføre en endring av kontrollfrekvensen i motsatt retning, fra 10% til 20%. Dette vil kunne medføre et merarbeid for Mattilsynet og større kostnader for næringen i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen på produkter fra disse områdene.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 657/2011
Celexnr.: 32011R0657

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 08.07.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: