Vet - Fjørfe, mindre endinger i direktivet

Kommisjonsvedtak 2011/214/EU av 1. april 2011 om endring av vedlegg II - IV til rådsdirektiv 2009/158/EF om dyrehelsemessige betingelser for samhandel med, og import fra tredjestater av, fjørfe og rugeegg. ...

Commission Decision of 1 April 2011 amending Annexes II to IV to Council Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II, III og IV i rådsdirektiv 2009/158/EF. Direktivet stiller opp de dyrehelsemessige betingelsene for samhandel med, og import fra tredjestater av, fjørfe og rugeegg.

Reglene i vedlegg II omhandler krav til fasiliteter, drift av virksomheter, overvåkingsprogram for visse sykdommer, og kriterier for suspensjon eller tilbaketrekning av en virksomhets godkjenning. Underkapitler i bilaget fastsetter betingelser vedrørende virksomheters anlegg og drift, program for dyrehelsekontroll og kriterier for suspensjon eller tilbaketrekning av en virksomhets godkjenning. Innenfor dette rammeverket inngår også undersøkelser for visse mikroorganismer, salmonella og mycoplasma, som skal foretas på virksomheter som er godkjent for handel innen EU.

Endringene i vedlegg II består i at man tilpasser reglene for innsamling av egg til dagens praksis i besetningene, og da særlig i forhold til leggevaner hos de enkelte hønserasene. I overvåkingsprogrammet for salmonella skal uttak av støvprøver, prøver av nedfall og svabergprøver av vegger og avfall eller vannprøver ikke lenger benyttes. Nytt er også at det kan benyttes bakteriologisk testing for salmonella, eller som nå serologisk testing. Videre gjøres det endringer i forhold til fremskritt i diagnostiseringsteknikker for mykoplasma, og vedlegget oppdateres i forhold til dagens salmonella-nomenklatur i OIE (verdens dyrehelseorganisasjon).

I vedlegg III gjøres det endringer som angår vilkår for salmonellavaksinasjon.

Vedlegg IV er helsesertifikatet som benyttes ved samhandel; i sertifikatet endres visse referanser i forhold til aviær influensa samtidig som felt for dato og resultatet av testingen for salmonella, utført før forsendelsen, tilføyes sertifikatet. I tillegg er det tatt inn i sertifikatet at testing for salmonella også skal gjelde kalkuner fra den 1.1.2010.

Merknader

Det må gjøres endringer i følgende forskrifter:

Forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter, forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS og forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Rettsakten krever endring i hjemmelsfeltet i alle disse tre forskriftene. I tillegg må forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS og forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater oppdateres i tråd med endringene i gjeldende rettsakt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet medfører kun mindre endringer. Disse endringene er av en slik art at de gjør regelverket mer i tråd med dagens praksis på området - det vil si at de ikke medfører noen økte kostnader for fjørfeholdere. Direktivet inneholder ingen ytterligere forpliktelser for tilsynet, og medfører således ingen økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)2068
Rettsaktnr.: 2011/214/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/158/EF
Celexnr.: 32011D0214

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2011
Frist returnering standardskjema: 20.05.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2012
Høringsfrist: 01.04.2012
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen