Vet - Frankrike, unntak ved ND-utbrudd

Kommisjonsvedtak 2011/111/EU av 18. februar 2011 om tillatelse, jfr. Rådsdirektiv 92/66/EØF, til Frankrike å transportere daggamle kyllinger og verpeklare høns ut av restriksjonssonen som er opprettet grunnet et utbrudd av Newcastle disease i departementet Côtes d'Armor...

Commission Decision 2011/111/EU of 18 February 2011 authorising France, pursuant to Council Directive 92/66/EEC, to transport day-old chicks and ready- to-lay pullets outside the protection zone established due to an outbreak of Newcastle disease in the department of Côtes d'Armor...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir Frankrike tillatelse til transport av daggamle kyllinger og verpeklare høns ut av restriksjonssonen som, på grunn av et utbrudd av Newcastle Disease, er opprettet i departementet Côtes d'Armor.

Grunnet stor produksjon av daggamle kyllinger og verpeklare høns i dette området, gis Frankrike en særskilt tillatelse til å transportere slike dyr ut av restriksjonssonen. De generelle bestemmelsene om bekjempelsestiltak i direktiv 92/66/EØF tillater normalt bare transport innenfor restriksjonssonen.

Rettsakten stiller opp i detalj de krav franske myndigheter må innfri dersom fjørfe føres ut av sonen, herunder at mottakerbesetningen skal være under offentlig tilsyn i minst 21 dager etter mottaket. Det er videre en forutsetning at dyrene ikke transporteres til mottakerbesetninger utenfor Frankrikes grenser. 

Merknader

Rettsakten er rettet mot Frankrike. Den får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og krever ikke endring i norsk regelverk. Økonomiske og administrative konsekvenser: Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)869
Rettsaktnr.: 2011/111/EU
Basis rettsaktnr.: 1992/66/EØF
Celexnr.: 32011D0111

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.03.2011
Frist returnering standardskjema: 15.04.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker