Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1190/2011 av 18. november 2011 som endrer forordningene (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 om navnet til godkjenningsinnehaver for fôrtilsetningsstoffet benzosyre (VevoVitall)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1190/2011 of 18 November 2011 amending Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive benzoic acid (VevoVitall)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Benzosyre, med handelsnavn VevoVitall, er godkjent som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris ved forordning (EF) nr. 1730/2006 og til slaktegris ved forordning (EF) nr. 1138/2007. Innehaver av godkjenningen var DSM Special Products BV. Fra 26. mai 2011 er dette firmaet overtatt av Emerald Kalama Chemical BV, og sistnevnte søker om å kunne overta godkjenningen for dette produktet. Det er ikke søkt om noen andre endringer enn firmanavn i godkjenningene av preparatet, verken i fôr til avvent smågris eller til slaktegris.

Søknaden er imøtekommet, og innehaver av godkjenningen er endret til Emerald Kalama Chemical BV. Produktet, som er merket med tildigere godkjenningsinnehavers navn, kan omsettes fram til 9. juni 2012 eller til lagervaren er brukt opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetnigsstoff-forskriften, der bare navn på godkjenningsinnehaver endres. Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1190/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1190

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2011
Frist returnering standardskjema: 02.01.2012
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 078/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.01.2012
Høringsfrist: 05.03.2012
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen