Import - muslinger fra Peru

Kommisjonsvedtak 2010/641/EU av 22. oktober 2010 om endring av vedtak 2008/866/EF når det gjelder gyldighetstiden...

Commission Desision 2010/641/EU of 22 Oktober 2010 amending 2008/866/EC as regards its period of application...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.02.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og gjennomføres i norsk rett etter EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Sammendrag av innhold

Det er gitt importrestriksjoner for muslinger fra Peru i vedtak 2008/866/EF. Hovedregelen innebærer at det er forbudt å importere muslinger fra Peru. Bakgrunnen for forbudet er at det er påvist utbrudd av hepatitt A-virus blant folk i EU. Utbruddet kommer fra inntak av muslinger fra Peru, som er smittet hepatitt A–virus. Viruset representerer en alvorlig risiko for folkehelsen.

Det er likevel tillatt å importere:

  • kamskjell dersom disse er høstet i akvakulturområder forutsatt at innvollene er fjernet
  • muslinger som har gjennomgått varmebehandling etter en av tre alternative behandlingsmåter angitt i forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen) vedlegg III kapitel II del VII punkt 5A (b). Muslinger anses å være trygge for folkehelsen i disse tilfellene.

På bakgrunn av at muslinger fortsatt anses å være en fare for folkehelsen forlenger vedtak 2011/641/EF gyldighetstiden til vedtak 2008/866/EU til 30. november 2011. 

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk regelverk.

Rettsakten gjennomføres med hjemmel i matlovens § 23 tredje ledd, som innebærer at Mattilsynet blant annet kan fastsette tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, da den viderefører et eksisterende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/641/EU
Celexnr.: 32010D0641

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.10.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 19.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen