Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

INSPIRE - samvirkningsevne, endring datakoder

Kommisjonsforordning (EU) nr. 102/2011 av 4. februar 2011 om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av direktiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester...

Commission Regulation (EU) No 102/2011 of 4 February 2011 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten trådte i kraft 25. februar 2011. EU-landene har deretter en gjennomføringsfrist på to år for nylig innsamlede og sterkt omstrukturerte data, og sju år for andre data, jf. INSPIRE-direktivet artikkel 7 nr. 3. EØS/EFTA-landene har tre år lengre frister, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 137/2012.

Kommisjonen utarbeider regelverket med bistand fra flere ekspertgrupper. Norge er representert med eksperter bl.a. fra Norges geologiske undersøkelse, Kartverket og Statens vegvesen. Kommisjonen la fram forslag om bruk av obligatoriske kodelister til vedlegg I-data for INSPIRE-komiteen våren 2010. Departementets koordineringsgruppe for INSPIRE drøftet forslaget i mai 2010.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 9. mars 2011.

EØS-komiteen vedtok å ta rettsakten inn i EØS-avtalen ved beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012. Beslutningen trådte i kraft 14. juli 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 1089/2010 om samvirkningsevne og dataharmonisering som er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE).

Rettsakten fastsetter at det i flere tilfeller skal benyttes entydige datakoder ved beskrivelse av egenskaper for geografiske objekt under tema omfattet av INSPIRE-direktivet vedlegg I. Lovlige verdier for disse datakodene er listet opp som såkalte kodelister. For eksempel skal det angis med entydige datakoder om et registrert stedsnavn er offisielt fastsatt, bare er i uoffisiell bruk eller har gått ut av bruk (historisk navn). Kodelisteverdiene var i den tidligere vedtatte forordningen i hovedsak veiledende. 

Merknader

Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 7 nr. 1. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet "INSPIRE - samvirkningsevne".

Rettsakten er gjennomført ved innkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabel for Norge.

Det er ikke framkommet vesentlige merknader til rettsakten.  

Vurdering

INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk.

Felles regler for dataharmonisering er helt nødvendig for å kunne dele og utveksle data. Bruk av obligatoriske kodelisteverdier for vedlegg I-tema er i denne sammenhengen fornuftig. Forholdet kan være anderledes for vedlegg II og III-tema. Spørsmålet vil derfor ha oppmerksomhet i det videre arbeidet med endringer av forordning 1089/2010.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og er funnet EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0102:EN:NOT  

For ytterligere opplysninger, se EØS-notat om

  • forordning (EU) 1089/2011 ("INSPIRE - samvirkningsevne")
  • INSPIRE-direktivet

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 102/2011
Basis rettsaktnr.: 2/2007
Celexnr.: 32011R0102

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2011
Frist returnering standardskjema: 21.03.2011
Dato returnert standardskjema: 09.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.01.2011
Høringsfrist: 02.05.2011
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 08.08.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.08.2012

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen