Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - Unntak for Avena strigosa

Kommisjonsvedtak 2011/43 av 21. januar 2011 om endring av vedtak 2010/468/EU om midlertidig handel med visse sorter av Avena strigosa Schreb., som verken er opptatt på felles sortsliste over arter til bruk i jordbruket eller på medlemsstatenes nasjonale sortslister ...

Commission Decision of 21. January 2011 amending Decision 2010/468/EU providing for the temporary marketing of varieties of Avena strigosa Schreb. not included in the common catalogue of varieties of agricultural plant species or in the common catalogue of varieties of the Member States...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer tre punkter i vedtak2010/468/EU om midlertidig handel med visse sorter Avena strigosa Schreb. som ikke er tatt opp på verken felles sortsliste eller medlemsstatenes nasjonale sortslister. Det er datoen for hvor lenge det skal være tillatt å omsette slike sorter endres fra 31. desember 2010 til 31. desember 2011. Det gis en tilføyelse om at det i 2011 vil være tillatt å omsette et kvantum på maksimalt 5130 tonn. Videre forlenges Frankrikes funksjonstid som koordinerende medlemsstat, for å sikre at fordelingen av kvoten blir riktig, fra 31. desember 2010 til 31. desember 2011.

Avena strigosa Schreb. ble i direktiv 2009/74/EF av 26. juni 2009 om endring av direktiv 66/402/EØF om såkorn, omfattet av sistnevnte direktiv og angitt som egen art. Arten egner seg spesielt godt som fangvekst for å redusere jorderosjon og utvasking av nitrogen fra jorda, i tillegg til at den kan være en verdifull bestanddel av frøblandinger til fôr. Fram til nå har markedet hovedsaklig vært dekket av importert vare fra tredjeland. I og med at arten nå er omfattet av direktiv 66/402/EØF, er det bare tillatt å omsette sorter opptatt på EUs felles sortsliste. Hittil har det vært vanskelig å skaffe tilstrekkelig med såvare. Vedtak 2010/468/EU gav i en periode fram til 2011, tillatelse under visse vilkår til å omsette maksimalt 4 970 tonn såkorn av sorter av Avena strigosa Schreb. som ikke står oppført på verken EUs felles sortsliste eller nasjonal sortsliste.  Denne mengden ble bestemt ut fra innmeldt behov fra Frankrike, Portugal, Spania, Belgia, Tyskland og Italia. Det er også i 2011 behov for tillatelse til å omsette såkorn av sorter av Avena strigosa Schreb. som ikke står oppført på verken EUs felles sortsliste eller nasjonal sortsliste. Omsetning av slik vare vil bare være tillatt etter søknad. 

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Rettsakten vil få praktisk betydning for Frankrike, Portugal, Spania, Belgia, Tyskland og Italia.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/43/EU
Basis rettsaktnr.: 1966/402/EØF
Celexnr.: 32011D0043

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2011
Frist returnering standardskjema: 18.03.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 064/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen