Endr. av forordning 669/2009 - 3. kv. 2011

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 433/2011 av 4. mai 2011 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 433/2011 of 4 May 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-a...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.05.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 4. mai 2011, med delt ikrafttredelse 8. mai 2011 og 1. juli 2011.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for mer intensiv kontroll. Endringene i forordning (EU) nr. 433/2011 er delt i to grupper i forhold til ikrafttredelsestidspunktet. Endringer angående produkter som skal ut av listen eller får redusert kontrollfrekvens, trer i kraft 8. mai 2011 (tre dager etter kunngjøring i EUs Official Journal). Endringer som omfatter nye produkter som skal inn på listen eller andre endringer, trer i kraft 1. juli 2011. I forordning (EU) nr. 433/2011 gjøres det følgende endringer til vedlegg I:

1. Endringer som trer i kraft 8. mai 2011, tre dager etter kunngjøring i Official Journal: Ut av listen:

  • Pærer fra Tyrkia tas ut av listen (pesticider).
  • Courgettes (squash) tas ut av listen (pesticider).

2. Endringer som trer i kraft 1. juli 2011: 

Inn på listen:

  • Fersk chilipepper fra Thailand tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 10 % (pesticider).

Merknader Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre. Administrative og økonomiske konsekvenser:I forbindelse med innføringen av fersk chilipepper fra Thailand på listen vil det måtte påregnes en økning i kostnadene for myndighetene ved gjennomføring av kontrollen for disse produktene. Beregnet tidsbruk for den offentlige kontrollen er angitt til 2 timer og analysekostnadene vil ligge på ca. kr. 5600 pr. forsendelse. Importøren av produktene vil pålegges å dekke disse økte kostnadene. Importen av dette produktet til Norge er beregnet til ca. 25 tonn i 2010 (basert på varenummeret som er oppgitt), fordelt på ca. 400 forsendelser og seks forskjellige importører.Ved at to produkter også tas ut av listen vil dette gi en besparelse for myndighetene, som igjen vil komme importørene til gode, jf. avsnittet over i forbindelse med prinsippet om betaling for kontrollen som gjennomføres. Sakkyndige instansers merknader  

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0433/2011
Celexnr.: 32011R0433

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 06.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: