Import - akvakulturprodukter fra India

Kommisjonsvedtak 2010/381/EU av 8. juli 2010 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum...

Commission Decision 2010/381/EU of 8 July 2010 on emergency measures applicable to consignments of aquaculture products imported from India and intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.05.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 8. juli 2010, med ikrafttredelse 9. juli 2010.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2010/381/EU av 8. juli 2010 fastsetter nye regler om importkontroll av forsendelser av akvakulturprodukter fra India som er beregnet på humant konsum. Vedtaket erstatter og utvider kontrollregimet som er allerede etablert for krepsdyr fra India (vedtak 2009/727/EF).

Rettsakten retter seg mot alle produkter som kommer fra akvakulturanlegg i India som er ment for humant konsum.

De generelle reglene om veterinær grensekontroll blir ikke berørt av vedtak 2010/381/EU. Innholdet i vedtakets kontrollregime er at alle berørte forsendelser ved import skal følges av et helsesertifikat som bekrefter at de er i samsvar med grenseverdiene for rester av veterinærpreparater som er satt for produktene. Videre skal det foretas fysisk kontroll av 20 % av forsendelsene.

Det skal undersøkes for følgende stoffer: kloramfenikol, tetracyklin, oksytetracyklin og klortetracyklin, samt metabolitter av nitrofuraner.

Merknader

I vedtaket vises det til grenseverdier som er angitt i forordning (EF) nr. 470/2009. Denne forordningen er ennå ikke besluttet tatt inn i EØS-avtalen gjennom behandling i EØS-komiteen. Derfor er det foreslått å vise til forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (veterinærpreparatrestforskriften) som inneholder dagens krav til grenseverdier for rester av veterinærpreparater i mat.

Rettsakten er gjennomført i forskrift 19. mai 2011 nr. 507 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum. Ettersom vedtak 2010/381/EU erstatter vedtak 2009/727/EF, som er utgangspunktet for forskrift 13. oktober 2009 nr. 1265 om særskilte beskyttelsestiltak ved import fra India av krepsdyr fra akvakulturanlegg til konsum eller fôr, er det nødvendig å oppheve nevnte forskrift ved gjennomføringen av rettsakten.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Kostnadene ved kontrollen skal dekkes av importøren eller dennes representant. Ved at de berørte produktene allerede er gjenstand for veterinær grensekontroll vil det nye regimet ikke medføre økte kostnader for importøren, med unntak for gjennomføring av den fysiske kontrollen som vil ta i underkant av 1 time og analysekostnadene. Importøren vil også måtte regne med å bruke litt tid til å forberede helsesertifikatene som skal følge forsendelsene.

Det offentlige vil som nevnt over få dekket sine saksbehandlingskostnader i forbindelse med kontrollen, men man vil ha noe merarbeid i forbindelse med rapportering til Kommisjonen som ikke kan kreves dekket av importøren.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/381/EU
Celexnr.: 32010D0381

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 19.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: