Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørreskjema om oppfølging av 1999/13/EC - VOC

Kommisjonsbeslutning 2010/681/EU av 9. november 2010 om spørreskjema vedrørende medlemsstatenes implementering av rådsdirektiv 1999/13/EC, jf. begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser i forhold til bruk av organiske løsemidler ved installasjoner i perioden 2011-2013 ...

COMMISSION DECISION of 9 November 2010 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Council Directive 1999/13/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations during the peri...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 19. November 2010.

Sammendrag av innholdet    Direktiv 1999/13/EF er implementert i norsk regelverk gjennom Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 9 (forurensningsforskriften). I tilknytning til direktivet har det tidligere vært utarbeidet spørreskjemaer som skal gi kommisjonen en oversikt over gjennomføringen av direktivet. Kommisjonsbeslutning 2010/681/EU innebærer et nytt spørreskjema, med enkelte, mindre endringer fra tidligere spørreskjema. Merknader Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 1999/13/EF artikkel 11. Norge har gjennomført direktiv 1999/13/EF i forurensningsforskriften kapittel 9.   Besvarelse av spørreskjemaet vil ikke medføre ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.   Sakkyndige instansers merknader Kommisjonsbeslutningen behandles i spesialutvalget for miljø 8. juni 2011 og anses som relevant og akseptabelt.

Vurdering

Spørsmålsformuleringene i kommisjonsbeslutningen anses som EØS relevante og akseptable. Oppfølging av direktivet har ikke hatt høyeste prioritet hos forurensningsmyndighetene. Dersom forvaltningen skal gi fullgode svar på alle spørsmålene vil oppfølgingen av direktivet/forskriftens kapittel 9 måtte prioriteres høyere enn det som gjøres per i dag.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/681/EU
Basis rettsaktnr.: 1999/13/EF
Celexnr.: 32010D0681

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2011
Frist returnering standardskjema: 19.04.2011
Dato returnert standardskjema: 18.08.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen