Biocider - bifenthrin/8

Kommisjonsdirektiv 2011/10/EU av 8. februar 2011 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av bifenthrin som et aktivt stoff i Vedlegg I...

Commission Directive 2011/10/EU of 8 February 2011 amending Directive 98/8/EC to include bifenthrin as an active substance in Annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2011/10/EU ble vedtatt 8. februar 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30.09.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 96/2011.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2011/10/EU godkjennes stoffet bifenthrin til bruk i trebeskyttelsesmidler (produkttype 8) og føres opp som et aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Imidlertid knyttes det strenge betingelser til godkjenning.

Medlemsstatene skal sikre at godkjenning gis i henhold til følgende betingelser:

• Som følge av de forutsetninger som ble tatt i forbindelse med risikovurderingen skal det ved bruk av produktet, som er godkjent til industriell bruk og/eller bruk av fagfolk, alltid benyttes verneutstyr, med mindre det i søknaden fremgår at risikoen i forbindelse med industriell bruk kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter.
• Som følge av identifisert risiko i forhold til jord og det akvatiske miljø skal det settes i verk passende tiltak for å beskytte disse miljøene. For produkter som er godkjent til industriell bruk skal det blant annet fremgå av etiketten og/eller sikkerhetsdatablad at nylig behandlet trevirke etter behandling skal lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord eller vann. Eventuell avrenning skal samles til gjenbruk eller destruksjon.

• Som følge av risiko identifisert i forhold til jord og det akvatiske miljø, er det ikke mulig å godkjenne produkter til insitu-behandling* av trevirke utenomhus eller til trevirke som vil utsettes for vær, med mindre det forelegges data som viser at produktet oppfyller kravene i artikkel 5 og vedlegg VI, om nødvendig med bruk av hensiktsmessige risikobegrensende tiltak.


*Insitu-behandling er behandling av materiale der disse alt er tatt i bruk (eks. på husveggen) i motsetning til bruk på trevirke (planker) i industrianlegg.

Merknader

Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18.desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biociddirektivet er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennom bestemmelser i direktiv 2011/10/EU inkluderes stoffet bifenthrin i vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen trebeskyttelsesmidler. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet. Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og beskyttelse av miljøet. Videre blir det et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i trebeskyttelsesmidler.

Gjennomføring av direktiv 2011/10/EU vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7, det vil si aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble grundig konsekvensvurdert før biocidforskriften ble fastsatt (2003). Senere endringsforskrifter som gjerne omfatter flere forordninger, mange direktiver og beslutninger (både direktiver og beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer i vedlegg I, IA eller IB) har vært på høring/publisert og konsekvensvurdert. 

Høringsdokumentene legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no. Tilsvarende prosess følges i forbindelse med gjennomføring av nye rettsakter på området. 

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0010/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32011L0010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2011
Frist returnering standardskjema: 11.04.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker