Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2011 av 3. mars 2011 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner (innehaver av godkjenningen Lallemand SAS)...

Commission Regulation (EU) No 212/2011 of 3 March 2011 concernig the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for laying hens (holder of the authorisation Lallemand SAS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler utvidelse av bruksområdet for et mikroorganismepreparat. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling, slaktegris, laksefisk og reker og til avvent smågris. Det er nå søkt godkjent til bruk i verpehønefôr. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert søknaden og konkluderer med at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Dokumentasjonen viser at det kan føre til økt verpeintensitet hos hønene. Det er satt en grenseverdi for minste tillatte innhold av mikroorganismepreparatet på 1x109 KDE (kolonidannende enheter)/kg verpehønefôr.

Godkjenningen av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 24. mars 2021.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører at dette preparatet også kan tilsettes verpehønefôr, og fôrindustrien får enda et tarmstabiliserende preparat med allsidig bruksområde. Det kan være rasjonelt og eventuelt føre til en økonomisk innsparing, som også kan komme fjørfeprodusentene til gode ved lavere fôrpris. For Mattilsynets tilsynsaktivitet har ikke rettsakten noen konsekvenser.

 Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 212/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0212

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.03.2011
Frist returnering standardskjema: 23.03.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.03.2011
Høringsfrist: 10.05.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen