Såvare - midlertidig handel med Triticum aestivum

Kommisjonsvedtak 2011/164/EU av 16. mars 2011 om midlertidig handel med visse såkorn av Triticum aestivum, som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF...

Commission Decission of 16 March 2011 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Triticum aestivum not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir mulighet for midlertidig handel med inntil 330 tonn såkorn av vårhvete (Triticum aestivum) som ikke tilfredsstiller kravene satt i punkt 7 i vedlegg I til direktiv 66/402/EØF som gjelder vekstkontroll. Tillatelsen gjelder for spesielle sorter fram til 30. april 2011. I henhold til punkt 7 i vedlegg I i direktiv 66/402/EØF skal det være en offisiell vekstkontroll eller vekstkontroll under offisielt tilsyn i åkeren i løpet av vekstsesongen. I direktiv 66/402/EØF er det også stilt krav til hvordan denne kontrollen skal foregå.

Rettsakten stiller i tillegg til de vanlige merkekravene, krav om at det skal gå fram av merkingen av såvaren at såkornet ikke oppfyller kravene med hensyn til vekstkontroll. En virksomhet som vil omsette slikt såkorn, skal søke om tillatelse. I søknaden skal det gå fram nøyaktig antall kilo søknaden gjelder. Nederland skal fungere som koordinerende medlemsstat og skal sikre at de tillatelser som blir gitt av enkeltland, tilsammen ikke overskrider maksimalt kvantum som skal kunne tillates omsatt i henhold til denne ordningen. Medlemsland som mottar søknader etter denne ordningen, skal straks underrette Nederland om søknaden. Søknader om tillatelser skal imøtekommes med mindre det er tvil om at det kvantumet som er spesifisert faktisk vil bli omsatt, eller den koordinerende medlemsstat ser at tillatelsen vil medføre at totalt tillatt kvantum (330 tonn) vil bli overskredet.

Formålet med rettsakten er å løse et midlertidig problem i Nederland våren 2011 der det er mangel på såvare av vårhvete som tilfredsstiller kravene i direktiv 66/402/EØF i forhold til mangelfull vekstkontroll.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/164/EU
Basis rettsaktnr.: 1966/0402/EØF
Celexnr.: 32011D0164

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2011
Frist returnering standardskjema: 03.05.2011
Dato returnert standardskjema: 30.09.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen