Vet - Godkjenning av lab. som tester rabiestiter

Kommisjonsvedtak (EU) nr. 2011/91 av 10. februar 2011 om godkjennelse av et laboratorium i Republikken Korea for å utføre serologiske tester for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksiner ...

Commission Decision 2001/91/EU of 10 February 2011 authorising a laboratory in the Republic of Korea to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner et nytt laboratorium i Republikken Korea (Sør-Korea) for serologisk testing av hund, katt og ilder for kontroll av antistofftiter etter rabiesvaksinering. 

Laboratoriet er: Komipharm International Co. Ltd, 1236-6 Jeoungwang-dong,420-450 Siheung-si, Gyeonggi-do, South Korea, og godkjenningen gjelder fra  1. mars 2011. 

Rettsakten har særlig betydning for personer i Sør-Korea som ønsker å innføre hund, katt eller ilder til Norge. Nå blir enda et laboratorium i Sør-Korea ført opp på listen over laboratorier som kan benyttes for å dokumentere tilstrekkelig beskyttelse mot rabies hos dyr som skal innføres til rabiesfrie stater i EU/EØS-området. 

Merknader

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både privat og kommersiell innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Et viktig element i norske krav er dokumentasjon av et tilstrekkelig høyt antistoffnivå som beskytter dyret mot rabies. Hjemmesidene våre har en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjente for denne antistoffkontrollen. Listen, som tidligere var en del av selve forskriften, offentliggjøres fra 2010 av kun på nettet. Det er derfor ikke nødvendig å gjøre noen endringer i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)656
Rettsaktnr.: 2011/91/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/258/EF
Celexnr.: 32011D0091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2011
Frist returnering standardskjema: 25.03.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen