Endring av vedtak 2011/402/EU - november 2011

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/718/EU av 28. oktober 2011 om endring av Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/402/EU om beskyttelsestiltak vedrørende bukkehornskløverfrø og bestemte frø og bønner importert fra Egypt...

Commission Implementing Decision 2011/718/EU of 28 October 2011 amending Commission Implementing Decision 2011/402/EU on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.11.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 28. oktober 2011, med ikrafttredelse 1. november 2011.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2011/402/EU av 6. juli 2011 fastsetter et importforbud rettet mot bestemte frø og bønner fra Egypt, samt at alle forsendelser av bukkehornsløverfrø importert til Europa fra Egypt i årene 2009 til 2011 skal trekkes tilbake fra markedet og analyseres for E. coli. Deretter skal alle forsendelsene destrueres, uavhengig av om resultatet er positivt eller ikke. Vedlegget til vedtaket inneholder en opplisting av hvilke produkter med opprinnelse fra Egypt som er omfattet av importforbudet. Bakgrunnen for dette regelverket er utbruddene av E. coli i Tyskland og Frankrike, der Kommisjonen har sporet smitten tilbake til frø og bønner fra Egypt. Kommisjonen har i vedtak 2011/718/EU vedtatt å forlenge gyldighetsperioden til grunnrettsakten fra 31. oktober 2011 til 31. mars 2012.

Merknader

Vedtaket er gjennomført i norsk rett gjennom en endring av forskrift 7. juli 2011 nr. 761 om beskyttelsestiltak for bestemte frø og bønner importert fra Egypt. Samtidig med gjennomføringen av vedtak 2011/718/EU har Mattilsynet gjort en redaksjonell endring av den norske gjennomføringsforskriften for å presisere hvilke produkter som omfattes av dette regelverket. Bakgrunnen for disse endringene er næringens ønske om en tydeligere forskrift angående hvilke produkter som omfattes av regelverket. Endringen som er gjort i § 1, er at det er presisert at spirer også kan være omfattet av de produktene som er regulert i rettsakten. Videre er det gjort en klargjøring i vedlegget til forskriften om hvilke type produkter som er omfattet av regelverket. Eksempelvis om kravet gjelder for friske, kjølte eller frosne varer. Dette går egentlig frem av varenummeret som er brukt, men for å gjøre regelverket mer tilgjengelig, har Mattilsynet valgt denne løsningen. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringen vil ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/718/EU
Celexnr.: 32011D0718

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.11.2011

Lenker

Til toppen