Økodesign - Prof. vask, tørk, oppvask

Forslag om krav til miljøvennlig utforming av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner...

Ecodesign - Professional wet appliances and dryers...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2011

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studiene for henholdsvis vaskemaskiner og tørketromler og for oppvaskmaskiner ble avsluttet i juli 2011. I løpet av studiene har det vært avholdt to konsultasjonsmøter på hvert av områdene. Prosessen er blitt forsinket, bl.a. fordi det har vært vanskelig å få opplysninger fra fabrikantene. Prosjektgruppen har fått opplysninger fra enkelte fabrikanter og andre som har vært konsultert. Teknologisk Institut i Danmark har f.eks. utformet testmetoder og testet en rekke profesjonelle maskiner innenfor området på frivillig basis og lagt resultatene ut på Dansk Energis hjemmeside. Prosjektgruppen har gjengitt disse testmetodene og testdataene i studierapportene som et bevis på at testmetoder kan bygges opp, og at de kan brukes til å samle inn data om profesjonelle maskiner.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CENELEC, har nå opprettet arbeidsgrupper for utforming av teststandarder.  I samrådsforum den 29. november 2013 sa EU-kommisjonen at målet var å avholde møte i forskriftskomiteen med avstemning i 2014, men at dette kanskje var for optimistisk.

Status i fremdriften med arbeidet i ekspertgruppen per februar 2016 er at arbeidet er lagt på is inntil videre. NVE avventer videre informasjon fra Kommisjonen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en ny forordning under økodesigndirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen.

Økodesigndirektivet (2009/125/EF) er et av EUs virkemidler for å nå 20-20-20-målene og setter rammer for regelverk om krav til miljøvennlig utforming av produkter. Økodesigndirektivet pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Forordningene fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet og kan i tillegg sette krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (eks vann). Produsent skal utstyre produktet med CE-merket som indikasjon på alle relevante krav er oppfylt.

Produktene som omfattes av studiene:

 • Profesjonelle vaskemaskiner
 • Profesjonelle tørketromler
 • Profesjonelle oppvaskmaskiner

Økodesignkrav foreslås oppbygd som de gjeldende økodesignkravene til vaske- og oppvaskmaskiner i husholdninger.

Forslag til økodesignkrav:

 • Det foreslås krav om at alle produktene skal ha et nærmere definert standardprogram. Denne muligheten skal være synlig for sluttbrukeren i maskinens programvelger, og maskiner med automatisk programvalg skal innstilles til å velge dette programmet som standard.
 • Det foreslås krav til leverandørene om å gjøre spesifikk informasjon tilgjengelig i maskinens bruksanvisning, herunder informasjon om vaskeprogrammenes energi- og tidsforbruk. Flere av de foreslåtte informasjonskravene forutsetter at det innføres en felles europeisk teststandard.
 • Det foreslås krav om at en fremtidig teststandard innbefatter sammenhengen mellom mengden av vaskemiddel og maskinens energi- og vannforbruk. Et lavere energiforbruk krever ofte en høyere dose oppvaskmiddel, med mindre nye typer enzymoppvaskmiddel vinner stort innpass på markedet. Dessuten kan bedre brukerinformasjon om optimal såpedosering minske tendensen til overdosering. Såpe er et miljøproblem på grunn av overgjødsling i naturen (eutrofiering).
 • Studien poengterer nødvendigheten av felles teststandarder for å implementere effektivitetskrav og merkingsprogrammer, som vil gi sluttbrukeren pålitelige og uavhengige opplysninger om maskinenes forbruk og yteevne. Studiene setter opp lister over de parametrene som en teststandard bør omfatte.

Merknader

Hovedrettsakten – Direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 95.

Økodesigndirektivet er implementert i norsk lovgivning som økodesignforskriften, hjemlet i produktkontrolloven.

Den aktuelle forordningen hører hjemme under økodesigndirektivet og vil når den eventuelt vedtas innlemmet i EØS-avtalen bli tatt inn norsk regelverk som en forskriftsendring i økodesignforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

NVE inviterte kjente norske interessenter til deltakelse i den forberedende studien som ble utført i 2009-2011.

Vurdering

Forslagene kan få særlige konsekvenser for Norge, hvis fremtidige minstekrav til produktenes energieffektivitet baseres på beregninger hvor en primær energifaktor favoriserer gass fremfor elektrisitet. Det er imidlertid for tidlig å si om dette blir aktuelt, ettersom kravene forutsetter innføring av en europeisk teststandard. Det gjelder for de profesjonelle maskinene, at de i høyere grad enn husholdningsmaskiner er tilkoblet andre energiformer enn elektrisitet, f.eks. gass, damp eller varmtvann.

Andre opplysninger

Studiene finnes på www.ecowet-commercial.org

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker