Vet - rabiesvaksinasjon

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1153/2011 av 30. august 2011 om endring av vedlegg Ib til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder tekniske krav til rabiesvaksinasjon...

Commission Delegated Regulation (EU) No 1153/2011 of 30 August 2011 amending Annex 1b to Regulation (EC) no 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the technical requirements for the anti-rabies vaccination...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten bygger på en erkjennelse av at hunder katter og ildere, som før 3. juli 2011 ble merket med lesbar tatovering, er identifisert i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003. Rettsakten fastsetter, som en parallell til det som allerede gjelder for dyr som er merket med mikrochip, at en forutsetning for at rabiesvaksinasjonen av et tatovert dyr skal kunne anses som gyldig, er at vaksinen er gitt etter at dyret ble tatovert.        

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten innebærer en forenkling for personer som ønsker å ta med seg hunder, katter eller ildere som før 3. juli 2011 ble merket med tatovering på reise mellom EØS-stater eller til EØS-stater fra tredjestater. At dyrene er merket med tatovering blir ikke lenger til hinder for at rabiesvaksinasjonen deres er gyldig. Gyldigheten av vaksinasjonen knyttes isteden til at vaksinen er gitt etter at dyrene ble merket, uavhengig av om merkingen er i form av tatovering eller mikrochip. 

Rettsakten innebærer ingen økonomiske konsekvenser for tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1153/2011
Basis rettsaktnr.: 0998/2003
Celexnr.: 32011R1153

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2011
Frist returnering standardskjema: 30.12.2011
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.02.2012
Høringsfrist: 15.05.2012
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: