Endring av vedtak 2011/402/EU - oktober 2011

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/662/EU av 6. oktober 2011 om endring av Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/402/EU om beskyttelsestiltak vedrørende bukkehornskløverfrø og bestemte frø og bønner importert fra Egypt...

Commission Implementing Decision of 6 October 2011 amending Commission Implementing Decision 2011/402/EU on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.10.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 6. oktober 2011, med ikrafttredelse 7. oktober 2011.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2011/402/EU av 6. juli 2011 fastsetter et importforbud rettet mot bestemte frø og bønner fra Egypt, samt at alle forsendelser av bukkehornskløverfrø importert til Europa fra Egypt i årene 2009 til 2011 skal trekkes tilbake fra markedet og analyseres for E. coli. Deretter skal alle forsendelser av bukkehornskløverfrø destrueres, uavhengig av om resultatet er positivt eller negativt. Vedlegget til vedtaket inneholder en opplisting av hvilke produkter med opprinnelse fra Egypt som er omfattet av importforbudet. Bakgrunnen for dette regelverket er utbruddene av E. coli i Tyskland og Frankrike, der Kommisjonen har sporet smitten tilbake til frø og bønner fra Egypt.Det er opplistingen av produkter i vedlegget som nå blir endret. For å forenkle regelverket har Kommisjonen besluttet å slå sammen to grupper med sennepsfrø til en gruppe. Videre har Kommisjonen vurdert at faren knyttet til produkter omfattet av varenummeret 07.08 kun retter seg mot spirer i denne gruppen og ikke friske/kjølte belgfrukter (f.eks. erter og bønner) i gruppen. Derfor er det vedtatt å fjerne friske/kjølte belgfrukter fra produktbetegnelsen til 07.08 i vedlegget, og uttrykkelig benevne spirer som målproduktet i gruppen med varenummer 07.08. Grunnrettsakten er ment til å gjelde frem til 31. oktober 2011, med mulighet for forlengelse ved behov.

Merknader

Vedtaket er gjennomført i norsk rett gjennom en endring av forskrift 7. juli 2011 nr. 761 om beskyttelsestiltak for bestemte frø og bønner importert fra Egypt. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringen vedrørende sennepsfrø vil ikke ha betydning for det norske regelverket, mens endringen i innholdet på varenummeret for gruppen 07.08 vil kunne gi en besparelse for Mattilsynet og importørene ettersom det nå blir færre produkter som skal være gjenstand for kontroll.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/662/EU
Celexnr.: 32011D0662

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.10.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 10.10.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen