Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GMES og dets initielle operasjoner

Råds- og parlamentsforordning av 22. september 2010 om det europeiske jordobservasjonsprogrammet GMES og dets initielle operasjoner (2011-2013)...

REGULATION (EU) No 911/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den innledende driftsfasen av GMES er under implementering i EU. NHD fikk 15. desember 2011 mandat fra regjeringen til å forhandle frem en avtale med EU om norsk deltakelse i programmet. NHD og MD drøftet betingelsene for norsk deltakelse med Europakommisjonen og EEAS i møte 27. april 2012. Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens vedtak 13. juli 2012. Stortinget ga sitt samtykke til tilsutningen 12. desember 2012 gjennom vedtaket av Prop. 4 S (2012-2013). Deltakelsen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2012. Island sluttet seg til GMES med virkning fra 1. januar 2013. Liechtenstein har bekreftet at de ikke ønsker å delta i programmet.

Sammendrag av innhold

Forordningen etablerer den innledende driftsfasen (GIO) av det europeiske jordobservasjonsprogrammet Global Monitoring for Environment and Security (GMES), som har varighet fra 2011 til 2013. Forodningen inneholder regler for implementeringen av programmet, herunder hvilke tjenester som skal utvikles innenfor programmet, programmets styringsstruktur, retningslinjer for finansiering, føringer for datapolicy og regler for tredjelandsdeltakelse.  

Merknader

Forordningen ble vedtatt i EU 22. september 2010. Regjeringen ga 15. desember 2011 NHD mandat til å forhandle frem avtale med EU om norsk deltakelse. Norsk deltakelse i den innledende driftsfasen av GMES medfører et økonomisk bidrag til programmet som er beregnet til 29 mill. kroner for perioden 2011-2013.  Det anses ikke som nødvendig at forordningen tas inn i norsk rett i form av lov eller forskrift. Dette er i tråd med praksis for forordningene som styrer Norges deltakelse i EUs satellittnavigasjonsprogram Galileo. Forordningen angår utelukkende implementering og drift av den innledende driftsfasen av GMES og har således ikke konsekvenser for øvrig norsk rett. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens vedtak 13. juli 2012. Stortinget ga sitt samtykke til tilsutningen 12. desember 2012 gjennom vedtaket av Prop. 4 S (2012-2013). Deltakelsen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2012, noe som sikret Norge midlertidig deltakelse i programmets styrende organer i perioden mellom EØS-komiteens vedtak og Stortingets samtykkevedtak. 

Sakkyndige instansers merknader

Norsk deltakelse i den innledende driftsfasen av GMES ble utredet av Norsk Romsenter i forbindelse med regjeringens beslutning 15. desember 2011 om å innlede forhandlinger med EU om dette. Deltakelse i programmet har vært drøftet med berørte departementer gjennom det interdepartementale koordineringsutvalget for romvirksomhet. Jordobservasjonsdata fra GMES vil bli av stor betydning for norsk forvaltning og forskning, særlig i nordområdene. Norsk deltakelse i programmet vurderes som ønskelig, særlig for å sikre godt tjenestetilbud i norske områder.  

Vurdering

Innlemmelse av forodningen i EØS-avtalen er en forutsetning for norsk deltakelse i den innledende driftsfasen av GMES. Følgende forhold ansees som særlig viktig å ivareta gjennom deltakelsen:

- At Norge sikres plass i GMES' styrende organer for bedre å kunne ivareta norske interesser i programmets videre utvikling.
- At norske virksomheter sikres tilsvarende rett som tilbydere fra EU-landene til å delta i anbudskonkurransene i den innledende driftsfasen.
- At lokalisering av GMES bakkeinfrastruktur på Svalbard, Troll og fastlands-Norge sikres, innenfor rammen av norsk lovgivning og Norges internasjonale forpliktelser.
- At Norge sikres rett, men ikke plikt, til å delta i GMES' driftsfase etter GIO-fasen.
- At Norges finansielle bidrag i den innledende driftsfasen beregnes med utgangspunkt i BNP, og sees i forhold til løsninger på spørsmål om deltakelse i styrende organer, eierskap til materielle og immaterielle verdier, samt byrdefordeling og risiko knyttet til budsjett- og erstatningsansvar.

Konklusjon

Forordningen er akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2009)223
Rettsaktnr.: 911/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0911

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.12.2010
Frist returnering standardskjema: 15.12.2010
Dato returnert standardskjema: 30.04.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen