Tekstilnavn

Kommisjonsdirektiv 2011/73/EU av 29. juli 2011 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag I og V i direktiv 2008/121/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om tekstilnavn...

Commission Directive 2011/73/EU of 29 July 2011 amending, for the purposes of technical progress, Annexes I and V to Directive 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council on textile names...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Korrigeringen er publisert i "Official Journal of the European Union 30. juli 2011.

Sammendrag av innhold

Det er foretatt endringer i direktiv 2008/121/EF ved å tilføye fiberen "polypropylen/polyamid bikomponent" til listen over fibre i vedlegg I og V til direktivet. Direktivet regulerer merking med fibernavn og merking med tekstilfiberinnhold. Endringene gjøres i direktiv 2011/73/EU i vedlegg I med tilføyelse i rekke 49 "polypropylen/polyamid bikomponent" samt en definisjon av denne fibertypen. I vedlegg V er "49 polypropylen/polyamid bikomponent 1,00" føyd til.

"Polypropylene/polyamide bicomponent" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Eurpaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF (omarbeiding av tidligere direktiver) er implementert i norsk rett gjennom forskrift 3. desember 1998 om fibermerking av tekstilprodukter fastsatt med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 3a. Jf. kgl. res. 22. desember 1995. Jf. EØS-avtalen vedlegg II ka. A XI. Forskriften er fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). Vedleggene til forskriften må oppdateres tilsvarende endringene som er vedtatt i direktiv 2011/73/EU. Vedlegg A som omfatter klassefisering av fibere og vedlegg D  "Fuktighetsfaktorer til bruk ved beregning av fibervekten i et tekstilprodukt" i forskriften må oppdateres. 

Merknader

Direktivet ble ikke tatt inn i EØS-avtalen. Dette fordi direktivet ble erstattet av forordning 1007/2011 som trådte i kraft 8. mai 2012.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Rettsakten anses relevant og akseptabel. Direktivet ble ikke tatt inn i EØS-avtalen. Dette fordi direktivet ble erstattet av forordning 1007/2011 som trådte i kraft 8. mai 2012.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/73/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011L0073

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.09.2011
Frist returnering standardskjema: 11.11.2011
Dato returnert standardskjema: 24.11.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen