Terskelverdier for 2012/13

Kommisjonens forordning om nye terskelverdier for offentlige anskaffelser...

Commission Regulation amending the thresholds of Directives 2004717/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2011

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30.03.12 og nye terskelverdier trådte i kraft 01.07.2012. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt nye terskelverdier for anskaffelsesdirektivene 2004/17/EF (forsyningssektoren), 2004/18/EF (klassisk sektor) og 2009/81/EF (forsvars- og sikkerhetssektoren). Terskelverdiene gjelder fra 1. januar 2012. Direktiv 2009/81/EF er til orientering ikke behandlet i EØS-komiteen enda.

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Merknader

Ifølge anskaffelsesdirektivene fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 2-2 4. ledd, forsyningsforskriften § 2-3 2. ledd og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår § 4 i offentlige kontrakter, er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) delegert myndighet til administrativt å fastsette nye nasjonale terskelverdier. På bakgrunn av de nye terskelverdiene for perioden 2012-2013 foretok FAD de nødvendige endringene i de norske terskelverdiene. I samsvar med praksis ved tidligere endringer, orientere departementet norske oppdragsgivere om de nye terskelverdiene ved oppslag på regjeringen.no og i brev til den enkelte oppdragsgiver. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1251/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1251

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2011
Frist returnering standardskjema: 19.01.2012
Dato returnert standardskjema: 13.01.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 067/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker