Avskjerming på kjøretøy

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 1009/2010 av 9. november 2010 om typegodkjenningskrav til hjulavskjermninger til visse motorkjøretøy og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere sa...

Commission Regulation (EU) No 1009/2010 of 9 November 2010 concerning type-approval requirements for wheel guards of certain motor vehicles and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of mo...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 9. november 2010, og trådte i kraft i EU den 29.11.10. Forordningen har vært på høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 661/2009 som gjelder typegodkjenningsprosedyren i henhold til rammedirektiv 2007/46/EF om typegodkjenning av motorkjøretøy, vil erstatte 150 eksisterende direktiv. Hensikten er å oppnå et harmonisert regelverk for kjøretøy. I praksis vil dette innebære at nåværende særdirektiver innenfor de enkelte områder oppheves, og vil erstattes av en forordning som tas inn i forordning (EF) 661/2009.

Når det gjelder avskjerming av hjul på kjøretøy opphever forordning (EU) Nr. 1009/2010 rådsdirektiv 78/549/EØF. Kravene og virkeområdet  i direktiv 78/549/EØF er tatt inn i forordning (EU) nr. 1009/2010, noe som vil medføre et enklere regelverk og mindre adminstrativt arbeid ettersom typegodkjenningsprossessen blir forenklet. Artikkel 2 i sistnevnte forordning inneholder definisjoner av hva som menes med kjøretøytype, dekkets omkrets og anordninger for kjøring på snø. I artikkel 3 er det bestemmelser for prosessen i forbindelse med typegodkjenning, hvor det er henvist til bilag II som omhandler krav til hjulavskjerminger. Disse kravene er identiske med kravene i rådsdirektiv 78/549/EØF.

EF-hjemmel

Forordning (EU) nr. 1009/2010 gjennomfører forordning (EF) 661/2009 som er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett (se også punktet "status")

I det norske regelverket er krav til hjulavskjermninger til visse motorkjøretøy regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 32-1 nr. 9 som lyder som følger:

Personbil som tilfredsstiller kravene i direktiv 78/549/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 94/78/EF eller bil som oppfyller kravene i 91/226/EØF, anses å oppfylle kravene i nr. 1 - 8.

Norsk gjennomføring

Norge stiller seg positiv til forordningen ettersom den bidrar til et mer harmonisert regelverk. Ettersom forordningen viderefører kravene i rådsdirektiv 78/549/EØF som er implementert i norsk rett, vil ikke implementeringen av forordningen medføre økonomiske konskvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere forordningen i kjøretøyforskriften.

Vurdering

Forordningen vurderes som akseptabel og relevant etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av dette direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1009/2010
Basis rettsaktnr.: 661/2009
Celexnr.: 32010R1009

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2010
Frist returnering standardskjema: 17.01.2011
Dato returnert standardskjema: 28.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2011
Høringsfrist: 29.11.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker