EMAS-sertifiseringsprosedyrer

Kommisjons beslutning av 19. november 2007 om anerkjennelse av sertifiseringsprosedyrer i overensetemmelse med artikkel 9 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 om organisasjoner frivillig deltagelse i en fellesskapsforordning for miljøledelse og miljørevisjon (EMAS) og om o...

Commission Decision of 19 November 2007 on the recognition of certification procedures in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council allowing voluntari participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA.

Sammendrag av innhold

Beslutningen godkjenner standarder og akkrediteringskrav til de sertifiseringsorganene som sertifiserer miljøstyrinssystemet ISO 14001. Beslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 19. november 2007 Vedtaket er knyttet til § 9 i EMAS fororningen av 2001, som sier at alle allerede utgitte ISO 14001 sertifikater kan legges til grunn for EMAS verifisering dersom visse krav til sertifiseringssystemet imøtekommes. Denne beslutningen konkretiserer kravene. Akrediteringskravene  er basert på retningslinjer som er godkjent og offentliggjort av EUropean co-opetation for Accreditation (EA) for ISO 14001:2004 ceertifiseringsorgander der er akkreditert i hht en av følgende stadarder:

a) ISO/IEC 17021:2006 (overenstemmelsesvurdering - krav til organer der reviderer og sertifiserer forvaltningssystemer)L
b) ISO/IEC Guide66:1999 (Generelle krav til organer som evaluerer og sertifiserer/registrerer miljøledelsessystemer) inntil den 15. september 2008.

De standarder og sertifiseringskrav som anerkjennes av Kommisjonens beslutning 97/264/EF av 16. april 1997 om anerkjennelse av sertifiseringsprosedyrer i overensstemmelse med artikkel 12 i Rådets forordning (EØS) nr. 1836/93 om industrivirksomheters frivillige deltagelse i en fellesskapsforordnign for miljøstyring og miljørevisjon anvendes ikke lenger og beslutning 97/264/EF bør derfor oppheves.

Merknader

Rettakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for miljø 13.10.11, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Rettsakten ansees relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen ble behandlet i EØS-spesialutvalg for miljø 13. oktober 2011. Beslutningen ble funnet akseptabel og relevant for Norge

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/747/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0747

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2011
Frist returnering standardskjema: 01.07.2011
Dato returnert standardskjema: 21.12.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen