Spørreskjema mineralavfallsdirektivet

Kommisjonsbeslutning av 29. april 2009 om harmonisering av informasjon og spørreskjema jf. direktiv 2006/21/EF....

COMMISSION DECISION of 29 April 2009 on the harmonisation, the regular transmission of the information and the questionnaire referred to in Articles 22(1)(a) and 18 of Directive 2006/21/EC of the European Parliament and the Council concerning the management of waste from extractive industries...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble vedtatt 29. april 2009.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 30. mars 2012.

Sammendrag av innholdet  

Direktiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra mineralindustrien (mineralavfallsdirektivet) er gjennomført i norsk rett gjennom nytt kapittel 17 i avfallsforskriften.

Kommisjonsbeslutning 2009/358/EF inneholder spørreskjema som skal brukes ved rapportering til Kommisjonen og ulike statistikkorganer. Dette gjelder i hovedsak informasjon om tillatelser, risikohendelser eller alvorlig miljøpåvirkning og status knyttet til gjennomføring av direktiv 2006/21/EF. 

Merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/358/EF er gitt med hjemmel i artikkel 175 TEUF. 

Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser av betydning, og det anses ikke nødvendig å endre norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen ble behandlet i spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011.

Det anses ikke nødvendig å sende saken på høring.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/358/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/21/EF
Celexnr.: 32009D0358

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 21.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 31.03.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen