Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Typegodkjenning av kjøretøyer .

Kommisjonsforordning (EU) nr. 407/2011 av 27. april 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår tilføyelse av visse FN/ECE-regulativer om typegodkjennelse av motorkjøretøy, deres tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til ...

Commission Regulation (EU) No 407/2011 of 27 April 2011 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles, their trailers an...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 27. april 2011, og kom til anvendelse i EU den 3. mai 2011. Forordningen trer i kraft i forbindelse med typegodkjenning fra 1. november 2012 og ved registrering 1. november 2014, med unntak av bremser (ECE-reg.13) som trer i kraft 1. november 2011.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy (rammedirektiv) gir mulighet for obligatorisk bruk av FN / ECE regelverk i forbindelse med EU-godkjenning av kjøretøy og for erstatning av EUs regelverk med FN / ECE-regulativer. Ifølge forordning (EF) nr. 661/2009 bør typegodkjennelse i henhold til obligatoriske FN/ECE-regulativer, anses som EF-typegodkjenning i samsvar med forordningen og dens gjennomføringsregler. Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning om krav til typegodkjenning vedrørende den generelle sikkerhet for kjøretøy, som vedrører typegodkjenningsprosedyren i henhold til direktiv 2007/46/EF.  Verken direktiv 2007/46/EF eller forordning (EF) nr. 661/2009 er per dato tatt inn i EØS-avtalen. Direktiv 2007/46/EF er klarert EØS-relevant og akseptabel i EØS/EFTA-statene, og vil innlemmes i EØS-avtalen snarlig.*Se oppdatert statusfelt per 25.10.2012 

De fleste av bestemmelsene i direktivene om krav til kjøretøy og deler til kjøretøy er overført fra FN/ECE-regulativer. I takt med de tekniske fremskritt endres FN/ECE-regulativene kontinuerlig, og de relevante EU-rettsakter må regelmessig oppdateres for å være i overensstemmelse med innholdet i de respektive FN/ECE-regulativer. For å unngå denne overlappingen har CARS 21-ekspertgruppen anbefalt at en rekke direktiv bør erstattes av de tilsvarende FN/ECE-regulativer. Kompensasjon av EU-lovgivning med FN/ ECE regelverk gjør det mulig å unngå dobbeltarbeid - ikke bare i form av tekniske krav, men også med hensyn til sertifisering og administrative prosedyrer. En typegodkjennelse basert på internasjonalt godkjente standarder vil dessuten bidra til å øke konkurranseevnen til industrien i EU.

Forordning (EF) Nr. 661/2009 åpner for at ECE-regulativer kan erstatte ca. 150 eksisterende EF-direktiver, for å oppnå et harmonisert regelverk for kjøretøy både med hensyn til regelverk og prosedyrer. Kommisjonsforordning (EU) nr. 407/2011 endrer derfor bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009 hvor obligatoriske  FN/ECE-regulativer opplistes. Gjennomføringsdato for bruk av ECE-regulativene reguleres i forordning (EU) nr. 661/2009 artikkel 13, hvor det fremgår at de aktuelle FN/ECE-regulativene vil gjelde fra 1. november 2012 i forbindelse med typegodkjenning, og fra 1. november 2014 ved registrering/ibruktaking, med unntak for ECE-reg. 13 som gjelder fra 1. november 2011. I vedlegget til forordning (EU) nr. 407/2011 fremgår de endringer som skal gjøres i forordning (EF) nr. 661/2009 vedlegg IV. Følgende ECE-regulativer kan anvendes som erstatning for EU-regelverk:

 • ECE-reg.   1     Asymmetric headlamps (R2 and/or HS1).
 • ECE.reg.   3      Retro-reflecting devices
 • ECE-reg.   4      Rear registration plate lamp
 • ECE.reg.   6      Direction indicators
 • ECE.reg.   7      End-outline marker-, front/rear position-, side-, stop lamps (M, N and O)
 • ECE.reg.   8         Headlamps (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 and/or H11
 • ECE.reg.   10      Electromagnetic compatibility
 • ECE.reg.   11      Door latches and hinges
 • ECE.reg.   12      Behaviour of steering device under impact
 • ECE.reg.   13      Corrigendum to 11 series of amendments
 • ECE.reg.   13H   Braking (passenger cars)
 • ECE.reg.   14      Safety-belt anchorages, ISOFIX anchorages systems and ISOFIX top tether anchorages.
 • ECE.reg.   16      Safety-belts, restraint systems, child restraint systems and ISOFIX child restraint systems
 • ECE.reg.   17      Seat strength
 • ECE.reg.   18      Anti-theft  
 • ECE.reg.   19      Front fog lamps
 • ECE.reg.   20      Asymmetric headlamps (H4) 
 • ECE.reg.   21      Protective helmets and visors for motorcyclists     
 • ECE.reg.   23      Reversing lamps
 • ECE.reg.   25      Head restraints (headrests)
 • ECE.reg.   26      External projections     
 • ECE.reg.   28      Audible warning devices
 • ECE.reg.   31      Asymmetric headlamps (halogen sealed beam)
 • ECE.reg.   34      Fire risks
 • ECE.reg.   37      Filament lamps
 • ECE.reg.   38      Rear fog lamps
 • ECE.reg.   39      Speedometer
 • ECE.reg.   43      Safety glazing
 • ECE.reg.   44      Child restraint systems
 • ECE.reg.   46      Rear-view mirrors 
 • ECE.reg.   48      Installation of lighting and light-signalling devices (M, N and O)
 • ECE.reg.   55      Mechanical coupling devices
 • ECE.reg.   58      Rear underrun protective device
 • ECE.reg.   61      External projections forward the cab of commercial vehicle 
 • ECE.reg.   66      Strength of superstructure (buses)
 • ECE.reg.   67      LPG equipment
 • ECE.reg.   73      Lateral protection (goods vehicles and their trailers)   
 • ECE.reg.   77      Parking lamps
 • ECE.reg.   79      Steering equipment
 • ECE.reg.    80     Strength of seats and their anchorages (large passenger vehicles)
 • ECE.reg.    87      Daytime running lamps (agricultural tractors) 
 • ECE.reg.    89      Speed limitation devices
 • ECE.reg.    90      Replacement brake lining assemblies and drum brake linings
 • ECE.reg.    91      Side marker lamps
 • ECE.reg.    93      Front underrun protective devices
 • ECE.reg.    95      Protection of the occupants in the event of a lateral collision
 • ECE.reg.    97     Alarm systems
 • ECE.reg.     98      Headlamps with gas-discharge light sources
 • ECE.reg.     99      Gas-discharge light sources
 • ECE.reg.    100      Battery electric vehicles safety
 • ECE-reg.    102      Close coupling devices
 • ECE.reg.    105      Carriage of dangerous goods — construction of vehicles 
 • ECE.reg.    107      Category M2 or M3 vehicles 
 • ECE.reg.    110      Compressed natural gas systems
 • ECE.reg.    112      Asymmetrical headlamps (filament lamps)
 • ECE.reg.    116      Unauthorised use (anti-theft and alarm systems)
 • ECE.reg.    118      Fire resistance of interior materials
 • ECE.reg.    121      Hand controls, tell-tales and indicators
 • ECE.reg.    122      Heating systems
 • ECE.reg.    123      Adaptive Front-lighting Systems
 • ECE.reg.    125      Partitioning systems to protect passengers against displaced luggage
 • Merknader

  EF-hjemmel

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 407/2011 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy.  Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Fellesskap, artikkel 95.

  Norsk gjennomføring (se også under punktet "status")

  Bruk av ECE-regulativer innebærer at det ikke vil være nødvendig å forholde seg til to sett med regelverk, noe som betyr at forvaltningen av regelverket blir enklere å forholde seg til. Norge stiller seg derfor positivt til forordningen.

  Forordningen vil ikke ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil forenkle arbeidet for norske fabrikanter i forbindelse med godkjenning av komponenter og kjøretøy. Forordningen vil heller ikke medføre administrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere forordningen i norsk regelverk.  Herunder vil forordningen implementeres i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 6. Videre vil forordningen bli implementert i ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

  Vurdering

  Forordningen vurderes som akseptabel for Norge og EØS-relevant.

  Andre opplysninger

  Forordningen er relevant og akseptabel for Norge

  Nøkkelinformasjon

  Institusjon: Kommisjonen
  Type rettsakt: Forordning
  KOM-nr.:
  Rettsaktnr.: 0407/2011
  Basis rettsaktnr.: 661/2009
  Celexnr.: 32011R0407

  EFTA-prosessen

  Dato mottatt standardskjema: 28.04.2011
  Frist returnering standardskjema: 09.06.2011
  Dato returnert standardskjema: 02.11.2011
  Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
  Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2012
  Tekniske tilpasningstekster: Nei
  Materielle tilpasningstekster: Nei
  Art. 103-forbehold: Nei

  Norsk regelverk

  Endring av norsk regelverk: Ja
  Høringsstart: 17.11.2011
  Høringsfrist: 29.12.2011
  Frist for gjennomføring: 01.05.2012
  Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
  Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

  Lenker

  Til toppen