Typegodkjenning: Montering av dekk

Kommisjonsforordning (EU) nr. 458/2011 av 12. mai 2011 om typegodkjenningskrav for kjøretøy og tilhengere angående montering av dekk og om implementering av europaparlamentets- og rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerhet til kjøretøy og tilhenger...

Commission Regulation (EU) No 458/2011 of 12 May 2011 concerning type-approval requirements for motor vehicles and their trailers with regard to the installation of their tyres and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval re...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 12. mai 2011 og trådte i kraft i EU 2. juni 2011. 

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter blant annet grunnleggende krav til typegodkjenning av kjøretøy hva angår montering av dekk. 

Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv 92/23/EØF av 31. mars 1992 om krav til dekk og montering av dekk til kjøretøy og tilhengere. Kravene fra dette rådsdirektivet overføres  til kommisjonsforordning (EU) nr. 458/2011 samtidig som forordningen tilpasses den vitenskapelige og tekniske utviklingen på området der det synes nødvendig. Forordningen er en av mange rettsakter som skal gjennomføre forordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkjenning vedrørende den generelle sikkerhet for kjøretøy. Forordnng 661/2009 er per dato ikke innlemmet i EØS-avtalen, og er derfor ikke blitt gjort gjeldende i norsk regelverk.*Se oppdatert statusfelt

Forordning (EU) nr. 458/2011 omfatter kjøretøy i gruppene M, N og O slik de er definert i direktiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy (rammedirektiv), vedlegg II. Hensikten med forordningen er å sikre at dekk som benyttes på et motorkjøretøy er tilpasset kjøretøyets belastning, hastighet og bruksområde. Forordningen fastsetter typegodkjenningsprosedyrer hva gjelder montering av dekk for å sikre at denne hensikten ivaretas.

Merknader

EF-hjemmel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 458/2011 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy.  Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Fellesskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett (se også under punktet "status")

I det norske regelverket er krav til montering av dekk regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) kapittel 13.

Norsk gjennomføring

Forordningen viderefører allerede gjennomførte krav, og vil derfor ikke ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre kjøretøyforskriftens kap 13.

Vurdering

Forordningen vurderes som akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forslaget.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 458/2011
Basis rettsaktnr.: 661/2009
Celexnr.: 32011R0458

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.05.2011
Frist returnering standardskjema: 04.07.2011
Dato returnert standardskjema: 02.11.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2011
Høringsfrist: 29.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker

Til toppen