Vet-import-dyr av hestefamilien

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/512/EU av 18. august 2011 som endrer vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Bahrain og Libanon i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra d...

Commission Implementing Decision 2011/512/EU of 18 August 2011 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for Bahrain and Lebanon in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equi...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.09.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 13. september 2011 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er bekreftet tilfeller av sykdommen snive hos hester i Libanon, slik at import derfra til EØS-området ikke lenger er tillatt. Snive forekommer også hos hester i Bahrain, og import har ikke vært tillatt derfra siden våren 2010. Etter en veterinærinspeksjon i landet i juni i år ble det konkludert med at smitteskillet mellom Nord- og Sør-Bahrain var tilstrekkelig til at man kunne regionalisere landet med hensyn til eksport av hester. Sør-Bahrain er nå fri for sykdommen og import av registrerte hester til EØS-området er tillatt fra denne delen av landet.

Formålet med rettsakten er å hindre spredning av dyresykdommen til andre medlemsstater. Kommisjonsvedtaket endrer i denne forbindelse på tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF.

Merknader

Rettskatne krever endring i norsk regelverk.

I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslistene i vedlegg A og B slik at import fra Libanon av levende dyr og sæd av hestefamilien ikke lenger er tillatt. Videre endres oppføringene for Bahrain slik at midlertidig og varig import av registrerte hester nå er tillatt fra den sørlige delen av landet. Tilsvarende endres vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/512/EU
Celexnr.: 32011D0512

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.08.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 13.09.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen