Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i pensjonskassedirektivet, UCITS og AIFM - overdreven tillit til kredittrating

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/14/EU av 21. mai 2013 som endrer direktiv 2003/41/EF (pensjonskassedirektivet), direktiv 2009/65/EF om verdipapirfond (UCITS) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative investeringsfond mht. overdreven tillit til eksterne kredittvurderinger

Directive 2013/14/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision, Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on Alternative Investment Fund Managers in respect of over-reliance on credit ratings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt. Finanstilsynets og Finansdepartementets vurdering er at direktivet ikke medfører behov for regelendringer i norsk rett.

Rettslige konsekvenser

Direktiv 2013/14/EU endrer direktiv 2003/41/EF (pensjonskassedirektivet), direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) og direktiv 2011/61/EU ("Alternative Investment Fund Managers directive" / AIFM-direktivet).

Formålet med direktivet er å redusere risikoen for at tjenestepensjonsforetak, forvaltere av UCITS-fond og forvaltere av alternative investeringsfond i for stor grad vektlegger eksterne kredittvurderinger når de foretar investeringsbeslutninger, fremfor å foreta egne vurderinger av kredittrisikoen.

Ifølge direktivet skal forvaltningsselskaper for verdipapirfond i sine systemer for risikostyring ikke utelukkende eller mekanisk vektlegge eksterne kredittvurderinger utført av kredittvurderingsbyråer når de foretar verdivurderinger av et verdipapirfonds eiendeler. Tilsvarende skal  gjelde for forvaltere av alternative investeringsfond. Videre skal vedkommende myndighet  i forbindelse med tilsynet med tjenestepensjonsforetaks kredittvurderingsprosesser, vurdere bruken av henvisninger til kredittvurderinger foretatt av kredittvurderingsbyråer i investeringsstrategien, og eventuelt tilskynde til at virkningen av slike henvisninger avdempes for å redusere risikoen for en utelukkende eller mekanisk avhengighet av slike kredittvurderinger.

Direktivet medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet forventes ikke å få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har i brev 3. november 2014 vurdert at direktivet ikke krever lov- eller forskriftsendringer, og at norsk rett allerede er i samsvar med kravene i direktivet.

Vurdering

Finansdepartementet ba i brev 18. august 2014 Finanstilsynet om å foreslå eventuelle lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre forventede EØS-regler som tilsvarer direktivet i norsk rett.

Finanstilsynet vurderte i brev 3. november 2014 til departementet at direktivet ikke krever lov- eller forskriftsendringer.

Direktivet medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)746
Rettsaktnr.: 2013/14/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/41/EF, 2009/65/EF og 2011/61/EU
Celexnr.: 32013L0014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen