Endringer i pensjonskassedirektivet, UCITS og AIFM - overdreven tillit til kredittrating

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/14/EU av 21. mai 2013 som endrer direktiv 2003/41/EF (pensjonskassedirektivet), direktiv 2009/65/EF om verdipapirfond (UCITS) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative investeringsfond mht. overdreven tillit til eksterne kredittvurderinger

Directive 2013/14/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision, Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on Alternative Investment Fund Managers in respect of over-reliance on credit ratings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Direktivet er til vurdering på EØS/EFTA-siden.

Direktiv 2013/14/EU endrer direktiv 2003/41/EF (pensjonskassedirektivet), direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) og direktiv 2011/61/EU ("Alternative Investment Fund Managers directive" / AIFM-direktivet).

Endringene skal redusere risikoen for at tjenestepensjonsforetak, forvaltere av UCITS-fond og forvaltere av alternative investeringsfond i for stor grad vektlegger eksterne kredittvurderinger når de foretar investeringsbeslutninger, fremfor å foreta egne vurderinger av kredittrisikoen.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Direktivet medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)746
Rettsaktnr.: 2013/14/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/41/EF, 2009/65/EF og 2011/61/EU
Celexnr.: 32013L0014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker