Kommisjonsbeslutning 2011/19/EU om prosedyre for attestering av samsvar med tekniske spesifikasjoner for fugemasse for ikke-konstruksjonsmessige bygninger og gangveier...

Kommisjonsbeslutning 2011/19/EU om prosedyre for attestering av samsvar med tekniske spesifikasjoner for fugemasse for ikke-konstruksjonsmessige bygninger og gangveier...

2011/19/EU: Commission Decision of 14 January 2011 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og regionaldepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene

Kommisjonsvedtaket av 14. januar 2011 fastlegger prosedyrer for samsvarsattestering av fugemasser til ikke-konstruksjonsmessig bruk i bygninger og gangveier.

Vedtaket gjelder valg av system for vurdering og erklæring av samsvar med tekniske spesifikasjoner for den nevnte gruppe av byggprodukter. Bestemmelsen om valg av system for attestasjon av overensstemmelse vil bli nedfelt i CEN´s retningslinjer for den nevnte varegruppen.

Status

Kommisjonsvedtaket ble vedtatt i EU 14.januar 2011, og skal anvendes i EU fra 4. februar 2011.

Hjemmel

Vedtaket er fattet i henhold til Byggevaredirektivets, Rdir 89/106/EØF om byggevarer, artikler 13 (3 og 4) og 20(2), som fastsetter at Kommisjonen avgjør hvilken prosedyre som skal anvendes for attestering av samsvar for en bestemt vare eller varegruppe. Byggevaredirektivet er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II, som handler om tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering.

Byggevaredirektivet er gjennomført i forskrift om tekniske krav til byggverk til plan- og bygningsloven (TEK10), kapittel 3 om produktdokumentasjon. For varer som er gjenstand for attestering av samsvar, avgjør Kommisjonen, på vedtaksgrunnlag, hvilke prosedyrer eller ytelsesklasser, som skal anvendes for en bestemt vare eller en varegruppe, og som må etterleves for å kunne attestere at byggevarer er i samsvar med gitte tekniske spesifikasjoner.

Norske interesser

Norske byggevareeksperter har vært delaktig i den prosessen som har resultert i bestemmelsene, gjennom arbeidet i Det stående byggeutvalg, nedsatt etter artikkel 19 i Byggevaredirektivet, Rådsdirektiv 89/106/EØF.

Forhandlingssituasjonen

Det forhandles ikke ytterligere om bestemmelsene for den nevnte varegruppen. Det er en løpende prosess i Det stående byggeutvalg å få frem nye vedtak om klassifikasjons- og attestasjonssystemene for stadig nye varegrupper og andre vedtak relevante for gjennomføringen av Byggevaredirektivet. Norge deltar aktivt i denne prosessen gjennom deltakelse i Det stående byggeutvalg.

Andres synspunkter

Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en fast referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bransjen, byggforskning, byggstandardisering og fra bygningsmyndighetene. Ut over dette forespørres eksperter på konkrete områder og deres synspunkter samordnes og blir en del av de omforente, norske kommentarene. Kommentarer avgis kontinuerlig, i takt med Kommisjonens arbeidsprogram.

Rettslige konsekvenser

Som en følge av dokumentasjonsplikten nedlagt i forskrift om tekniske krav til byggverk til plan- og bygningsloven antas sistnevnte å hjemle de krav om vurdering og erklæring av samsvar med tekniske spesifikasjoner som følger av Kommisjonens vedtak. Det legges altså til grunn at kravene kan stilles i medhold av gjeldende regelverk i forhold til de aktuelle produkter etter hvert som det blir aktuelt.

Den reelle gjennomføringen av vedtakets bestemmelser vil skje ved den norske transponeringen av de harmoniserte standardene (hNS EN) og ved innføringen av europeiske tekniske godkjenninger (ETA) etter hvert som disse foreligger. Disse vil konkretisere grunnlaget for attestasjon av samsvar og klassebestemmelse for de enkelte produkter/produktgrupper. Det antas således ikke å være behov for ytterligere endringer av regelverket.

Sakkyndige instansers merknader.

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av vedtaket vil ikke medføre verken økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Kommisjonsvedtaket pålegger imidlertid plikter på leverandører og produsenter av de aktuelle byggevarer innenfor EØS-området med hensyn til hvordan samsvar med Byggevaredirektivet skal dokumenteres. Det må således antas at vedtaket vil påføre private rettssubjekter enkelte administrative og økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Vedtaket anses relevant og akseptabelt for Norge.

  Vurdering

  Andre opplysninger

  Nøkkelinformasjon

  Institusjon: Kommisjonen
  Type rettsakt: Vedtak/beslutning
  KOM-nr.:
  Rettsaktnr.: 2011/19/EU
  Basis rettsaktnr.:
  Celexnr.: 32011D0019

  EFTA-prosessen

  Dato mottatt standardskjema: 21.01.2011
  Frist returnering standardskjema: 04.02.2011
  Dato returnert standardskjema: 14.06.2012
  EØS-relevant: Ja
  Akseptabelt: Ja
  Tekniske tilpasningstekster: Nei
  Materielle tilpasningstekster: Nei
  Art. 103-forbehold: Nei

  Norsk regelverk

  Endring av norsk regelverk: Nei
  Høringsstart:
  Høringsfrist:
  Frist for gjennomføring:
  Til toppen