MiFID II og MiFIR

Revisjon av direktiv om markeder for finansielle instrumenter...

Review of Markets in Financial Instruments Directive ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonens forslag er til behandling i Rådet og i Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til revisjon av MiFID. Endringsforslaget er delt opp i et direktiv og en forordning. Dette innebærer en endring av dagens struktur, hvor EU-reguleringen på nivå 1 er vedtatt i direktiv.

I forslaget til nytt Market in Financial Instruments Directive (MiFID II) foreslår Kommisjonen en rekke endringer:

 • Drift av organisert handelsplattform ("organised trading facility") foreslås som ny investeringstjeneste for å sikre at all organisert handel finner sted på regulerte handelsplattformer.
 • Kommisjonen foreslår at MiFID II gjøres anvendelig for bankers salg av strukturerte bankprodukter. Dette forslaget inngår som en del av reguleringen av "Packaged Retail Investment Products" (PRIPS).
 • Kommisjonen foreslår at det fastsettes uttrykkelig at MiFID II kommer til anvendelse ved verdipapirforetaks distribusjon av egenutstedte produkter.
 • Unntakene fra direktivets anvendelsesområde foreslås justert. Dette gjelder enkelte av unntakene for varederivatforetak og unntaket for foretak som utelukkende handler for egen regning for å sikre at foretak som driver høyfrekvenshandel ("high frequency trading") omfattes av direktivet.
 • Det foreslås en styrking av egnethetskravene for styret og ledelse av verdipapirforetak.
 • Det foreslås spesifikke organisatoriske krav til foretak som driver algoritmehandel eller som tilbyr markedstilgang ("direct market access").
 • Kommisjonen foreslår en rekke endringer for å styrke direktivets investorbeskyttelsesregler, herunder skjerpede krav for uavhengig rådgivning, ytterligere informasjonspliktregler og begrensning av adgangen til å tilby investeringstjenester på "execution only"- basis, samt regulering av kryssalg. Kommisjonen foreslår videre en styrking av kravene til god forretningsskikk ved ytelse av investeringstjenester til kvalifiserte motparter.
 • Det foreslås at multilaterale handelsfasiliteter kan registreres som særskilte markeder for små og mellomstore bedrifter.
 • Det foreslås strengere regler for rapportering og konsolidering av informasjon om utførte transaksjoner. Informasjonen skal offentliggjøres gjennom "approved publication mechanisms" og konsolideres gjennom "consolidated tape providers".
 • Det foreslås krav om at tilsynsmyndighetene skal ha kompetanse til å overvåke posisjoner i derivater og under gitte forutsetninger kreve reduksjon av posisjoner.
 • Det foreslås en styrking av tilsynsmyndighetenes adgang til å pålegge sanksjoner for overtredelser, herunder at tilsynsmyndighetene skal ha anledning til å pålegge overtredelsesgebyr.
 • Det foreslås at definisjonen av finansielle instrumenter utvides til å omfatte utslippskvoter etter direktiv 2003/87/EC.

Kommisjonen har fremsatt forslag til en ny forordning, Market in Financial Instruments Regulation (MiFIR).

 • Kommisjonen foreslår å innføre krav til gjennomsiktighet ("transparency") for andre typer finansielle instrumenter enn aksjer, herunder obligasjoner og derivater. Reglene vil være like på tvers av de ulike handelssystemene.
 • Kommisjonen foreslår presiseringer av unntakene fra "pre-trade transparencyreglene".
 • Det foreslås en plikt for handelssystemene til å gjøre handelsdata tilgjengelig gratis med 15 minutters forsinkelse, samt plikt til å tilby "pre- og post-trade" data separat.
 • Det foreslås en videreføring av "transparencyreglene" for systematiske internaliserere ved handel i egenkapitalinstrumenter, samt en utvidelse av regelverket til obligasjoner, enkelte strukturerte kredittderivater, utslippskvoter og enkelte derivater.
 • Kravene om transaksjonsrapportering foreslås utvidet for å sammenfalle med anvendelsesområdet for markedsmisbruksdirektivet. Det foreslås videre utvidede krav til innhold i transaksjonsrapporter, herunder krav om kundeidentifikasjon og identifikasjon av den som har fattet investeringsbeslutningen og utført transaksjonen. Det foreslås videre en koordinering med regelverket i EMIR, slik at "trade repositories" under EMIR må rapportere om transaksjoner til tilsynsmyndighetene.
 • I tråd med beslutninger i G20 foreslås det at handelen med standardiserte OTC-derivater skal skje på regulert marked eller andre elektroniske handelsplattformer. Forslagene har også sammenheng med kravene om pliktig clearing i EMIR.
 • Det foreslås regler for å sikre konkurranse mellom sentrale motparter for clearing av transaksjoner i finansielle instrumenter.
 • Det foreslås hjemler for tilsyn med produkter og posisjoner. ESMA vil etter forslaget kunne vedta midlertidige forbud mot bestemte produkter eller aktiviteter. De nasjonale tilsynsmyndighetene vil kunne nedlegge permanente forbud mot produkter og aktiviteter. I tråd med forslagene i MiFID foreslås hjemler for at tilsynsmyndighetene kan gripe inn og håndtere eller begrense markedsaktørers posisjoner i enkelte derivater.
 • Det foreslås regulering av tredjelandsforetaks tjenesteytelser innenfor EØS. Foretak som skal yte investeringstjenester til ikke-profesjonelle kunder må etablere filial innen EØS.

Vurdering

Rettsaktene er EØS-relevante. 

Rettsaktene legger noe myndighet til ESMA. Innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen må derfor vurderes opp mot innlemmelse av ESMA-forordningen i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Lenke til forordningen er som følger:

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.: KOM(2011)656
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen