Miljømerkekriterier - kopipapir og grafisk papir

Kommisjonens vedtak av 7. juni 2011 om fastsettelse av reviderte kriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kopipapir og grafisk papir...

Commission decision of 7 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for copying and graphic paper...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Hjemmel i EU-traktaten:

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen. Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser, ettersom bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Beslutningen ble vedtatt i EU 7. juni 2011 og ble tatt inn i "Official Journal of the European Union" 8.6.2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet som ble vedtatt 7. juni 2011 fastsetter kriterier for tildeling av EUs miljømerke, Blomsten, til kopipapir og grafisk papir.

Kriteriene setter strenge miljø- og helsekrav til produktene og til produksjonen av disse, der det er fokusert på blant annet utslipp ved papirproduksjonen, energibruk, bærekraftig skogbruk og miljø- og helsefarlige kjemikalier. Kravene er strammet inn i forhold til tidligere kriteriedokument, spesielt med hensyn til energiforbruk og kravet til bruk av sertifisert trevirke.

Det nordiske miljømerket Svanen har også kriterier for denne produktgruppen. Kravene til EUs miljømerke, Blomsten, anses like strenge som Svanens.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten.

Gjennomføring vil ikke medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Dokumentet ble behandlet i Spesialutvalget Miljø og ble anset som tilfredsstillende og relevant.

Vurdering

Andre opplysninger

Det er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 21. juni 2011 en korrigering hvor opprinnelig vedtak 332/2011 blir endret til 333/2011.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/333/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0333

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 22.06.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 201/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen