Miljømerkekriterier håndoppvaskmidler

Kommisjonens vedtak av 24. juni 2011 om fastsettelse av kriterier for tildeling av felleskapsmiljømerket til håndoppvaskmidler...

Commission Decision of 24 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to hand dishwashing detergents...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge. Beslutningen er vedtatt i EU 24. juni 2011 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 29. juni 2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet som ble vedtatt 24. juni 2011 er en revisjon av tidligere Kommisjonsvedtak 2005/342/EF. Nøkkelkriteriene omhandler i første rekke kjemikalienes giftighet og miljøfarlighet. Det settes krav til produktenes giftighet i vann, tensidenes nedbrytbarhet, innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, samt krav til parfyme og fargestoffer. En vesentlig endring fra forrige versjon av kriteriene er at det ikke lenger stilles krav om at tensider skal være nedbrytbare under anaerobe forhold (i slam og sedimenter uten tilgang på oksygen). Det er i stedet stilt krav om at produktene kan inneholde en begrenset mengde organiske stoffer som ikke er anaerobt nedbrytbare. Det norske ansvarlige organet var kritiske til denne endringen, og ønsket fortsatt totalforbud mot slike tensider.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.  Det er utarbeidet kriterier for håndoppvaskmidler også under den nordiske miljømerkeordningen. Valg av miljøindikatorer er sammenfallende, og kriteriene i de to ordningene avviker lite fra hverandre, med unntak av det nevnte kravet til anaerob nedbrytbare tensider. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/382/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0382

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 01.07.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 201/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen