Bruk av benzoater i alkoholfri vin

Kommisjonsforordning (EU) nr. 570/2012 av 28. juni 2012 om endring av vedlegg II til parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av benzosyre - benzoater (E 210-213) i alkohol-frie motstykker til vin...

Commision Regulation (EU) No 570/2012 of 28 June 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of benzoic acid - benzoates (E 210-213) in alcohol-free counterparts of wine ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 23. juli 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at benzosyre og benzoater (E210-213) godkjennes brukt som konserveringsmiddel i alkohol-frie motstykker til vin (alkoholfri vin).

Alkohol-frie motstykker til vin blir produsert ved å fjerne alkohol fra vin etter gjæring.  Flere vinproduserende land har hatt innvendinger mot betegnelsen "alkoholfri vin" og derfor blir begrepet "alkohol-frie motstykker til vin" innført i stedet etter at DG SANCO har konsultert DG AGRI.

I alkohol-frie motstykker til vin vil det være fare for villgjæring som følge av at alkoholen er fjernet. Tilsettingen av sorbinsyre er ikke tilstrekkelig og en påfølgende pasteurisering er nødvendig. Pasteurisering vil imidlertid endre og forringe naturlige fruktaromaer og smaker i produktet, og det er derfor behov for å tilsette konserveringsmiddel istedenfor. Benzosyre har, sammen med sorbinsyre, en synergistisk effekt som medfører en bedre beskyttelse av vinen og reduserer behovet for pasteurisering.  

Alkoholfri vin presenteres og markedsføres som et alternativ til vin til voksne som ikke vil drikke alkohol. Forbruket av disse "alkohol-frie motstykkene til vin" er beregnet på voksne og erstatter ikke forbruket av brus/leskedrikker eller andre alkoholfrie drikker. Den ekstra eksponering for benzosyre - benzoater (E 210-213) basert på denne nye bruken vil derfor forbli begrenset og vil ikke føre til overskridelse av det akseptable daglige inntaket (ADI) etablert av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Det er hensiktsmessig å tillate bruk av benzosyre - benzoater (E 210-213) som konserveringsmiddel i alkohol-frie motstykker til vin, og den utvidede  bruken av benzosyre antas ikke å ha noen helsemessig risiko.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 19. juli 2012, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas å gi et produkt med forlenget holdbarhet og innebærer en økonomisk fordel for virksomhetene som produserer denne typen vin.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

 Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 570/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R0570

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2012
Frist returnering standardskjema: 31.08.2012
Dato returnert standardskjema: 01.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2012
Høringsfrist: 02.11.2012
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker