Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av vedtak 2002/994/EF - august 2012

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/482/EU av 20. august 2012 om endring av vedtak 2002/994/EF om særskilte beskyttelsestiltak overfor animalske produkter fra Kina...

Commission Implementing Decision 2012/482/EU of 20 August 2012 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to products of animal origin imported from China...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.08.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 20. august 2012, med ikrafttredelse 23. august 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2002/994/EF som fastsetter et importforbud for animalske produkter fra Folkerepublikken Kina. Grunnrettsakten gir et unntak fra importforbudet for varer som er listet opp i rettsaktens vedlegg. De unntatte produktene i vedlegget deles i to grupper, der produktene i vedleggets del I kan importeres uten et helsesertifikat, mens produktene i vedleggets del II kan importeres hvis de følges av et helsesertifikat.

Rettsakten endrer opplistingen i del II av vedlegget, der propolis og bipollen tas inn i opplistingen og derfor nå tillates importert til EU/EØS-området.

Import av disse produktene forutsetter at andre krav til produktene gitt ellers i regelverket er oppfylt.


Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 31. august 2004 nr. 1229 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalske opprinnelse fra Folkerepublikken Kina.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt til ESA.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Endringen med å ta propolis og bipollen inn i del II i vedlegget vil gjøre det mulig for næringen å importere disse produktene, mot at de sender med et helsesertifikat som beviser at produktene er trygge.

Mattilsynet vil kunne få et merarbeid i forhold til grensekontrollen av forsendelser med disse produktene.

Endringen fremstår som formålstjenlig og hensiktsmessig sett i forhold til interessene som rettsakten skal beskytte.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/482/EU
Celexnr.: 32012D0482

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.08.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 22.08.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen