Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - transportdokument småfe

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 45/2012 av 19. januar 2012 om endring av vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 når det gjelder innholdet i transportdokumentene...

Commission Implementing Regulation (EU) No 45/2012 of 19 January 2012 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the content of the movement documents...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger unntak gitt i forordning (EF) nr. 21/2004.

Det er visse unntak fra plikten til å oppgi dyrenes individuelle identifikasjonskoder i transportdokumentet som kreves ved forflytning av sauer og geiter mellom driftsenheter i samme medlemsstat. Unntakene gjelder dyr som er født før 1. januar 2010, dvs. før det ble krav om elektronisk merking. Det er ikke nødvendig å oppgi kodene i transportdokumentet når dyrene sendes til slakteri. For andre forflytninger skulle unntaket opprinnelig bare gjelde t.o.m. 31. desember 2011. Denne rettsakten forlenger unntaket t.o.m. 31. desember 2014.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

Krav om transportdokument ved forflytning av småfe følger av forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe. Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 21/2004 og rettsakter som er gitt med hjemmel i denne i norsk rett.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten sparer dyreholdere som selger sauer eller geiter født før 1. januar 2010 som livdyr for arbeid med å oppgi dyrenes individuelle identifikasjonskoder i transportdokumentet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0045/2012
Basis rettsaktnr.: 0021/2004
Celexnr.: 32012R0045

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.08.2012
Frist returnering standardskjema: 05.10.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 051/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.09.2012
Høringsfrist: 05.11.2012
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen