Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 93/2012 av 3. februar 2012 om godkjenningen av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 93/2012 of 3 February 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (DSM 8862 and DSM 8866) as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler og har identitetsnr. 1k20812. Det er tenkt brukt til ensilering av grovfôr, og er søkt godkjent til bruk i fôr til storfe, småfe, gris og hest. Preparatet er et av mange tilsvarende mikrobiologiske ensileringsmidler som er godkjent den siste tida. Mikroorganismen er ikke genmodifisert.

European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk. Det viser seg å ha effekt ved ensilering, da det reduserer pH og bevarer tørrstoffinnholdet i surfôret. Preparatet har virkning ved ensilering av alle typer grovfôr, både de som er lette å ensilere og de mer vanskelige å lage godt surfôr av. Anbefalt dosering av preparatet, når det ikke brukes i kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler, er 3x108 KDE (kolonidannende enheter)/kg ferskt materiale. Det er angitt analysemetode i godkjenningen.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 24. februar 2022.

Ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) følger av godkjenningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da tilsvarende preparater allerede er i bruk. Mikrobiologiske ensileringsmidler er noe arbeidskrevende i bruk, derfor er de ikke benyttet i særlig grad i Norge. Siden det allerede er tilsvarende godkjente preparater i markedet, er det vanskelig å si om omsetningsleddene vil markedsføre dette preparatet, og dermed om det vil bli tilgjengelig for praktisk bruk. Imidlertid gir godkjenningen enda et aktuelt preparat til mikrobiologisk ensilering av grovfôr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 93/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0093

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2012
Frist returnering standardskjema: 22.02.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.04.2012
Høringsfrist: 22.05.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen