Økodesign, lyd- og billedutstyr

Forberedende studier for mulige Økodesignkrav - Lyd- og billedutstyr, ENTR Lot 3...

Ecodesign - Sound and imaging equipment, ENTR Lot 3...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den forberedende studien ble avsluttet i desember 2010. Et møte i Samrådsforum ble avholdt den 9. november 2012. Her ble det lagt opp til diskusion hvorvidt produktene bør reguleres og hvilken rolle de spås å ha i de kommede år, hvor utviklingen går mere i retning av streaming fra internettet - en teknologi som er innbygget i moderne TV-er.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har lagt frem arbeidsdokumenter for forslag til økodesignregulering  av projektorer og DVD-, video- og blue ray-avspillere og -opptakere (sound and imaging equipment). Det foreligger ennå ikke forslag til konkrete energieffektivitetskrav som bør inngå i den miljøvennlige utformingen av produktene. Arbeidsdokumentene er basert på et forberedende studium som har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Spillkonsoller inngikk også i studiet av produktgruppen, men er nå omfattet av et selvstendig forslag til en frivilllig økodesignavtale på bransjenivå (se eget EØS-notat om spillkonsoller).

En eventuell lovgivning eller frivillig avtale vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler til å oppnå EUs vedtatte mål om å redusere klimagassutslipp i EU med 20 % innen 2020 sammenlignet med 1990. Bakgrunnen for målet er forebygging av klimaendringer (mitigation), konkurranseevne og forsyningssikkerhet.

Produktene som omfattes av det forberedende studiet:

Avspillere og opptakere av:

DVD

Video

Blue ray

Projektorer

Følgende produkter forventes unntatt fra økodesignkrav:

Produkter som primært forsynes via batterier

Profesjonelle kino-projektorer

Spillkonsoller med integrerte skjermer

DVD- og videoavspillere og -opptakere med integrerte skjermer

Alminnelige pc-er (omfattes av egen forordning)

Forslag til økodesignkrav

Det er ennå ikke fremlagt forslag til lovgivning. I den forberedende studien ble det lagt opp til følgende typer krav:

DVD-, video- og blue ray-avspillere og -opptakere:

Krav om automatisk power down fra forskjellige relevante tilstander (fast start, content navigation, live pause m.v.)

Krav til on-mode med avspilling for Standard Definition (SD) og High Definition (HD)

Krav til energibruk i tilstanden live pause for TV (HD)

For hviletilstand (standby) og avslått tilstand forventes ikke ytterligere krav til energibruk enn i den tverrrgående standby-forordning (2008/1275/EF)

Prosjektorer (inkludert hjemmekino-prosjektorer):

Maksimum grense for projektorers effektforbruk avhengig av projektorens lysutsendelse (watt/lumen). Det foreslås korreksjonsfaktorer, som tar høyde for forskjellige typer av linseteknologier.

For hviletilstand og avslått tilstand forventes ikke ytterligere krav til energibruk enn i den tverrgående standby-forordning (2008/1275/EF)

Utover dette kan det for alle produkter komme krav til energibruk i tilstanden networked standby - en tilstand hvor produktene kan aktiveres via nettet. Det vil sannsynligvis bli gjennemført som en endring av standby-forordningen (2008/1275/EF). Dette endringsforslag ble sendt på intern høring i EU-Kommisjonen (inter service consultation) i november 2012.

Merknader

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Ingen

Vurdering

Forslagene vurderes å ikke få særlige konsekvenser for Norge. Det er ennå uvisst om det vil komme lovgivning for produktgruppen. Det diskuteres i øyeblikket hvorvidt video- og DVD-avspillere i nærmere fremtid gradvis erstattes av streaming fra internet. Danmark har i den forbindelse bl.a. påpekt at det sannsynligvis ikke vil være noen større produktutvikling for video- og DVD-avspillere i de kommende årene. Videre, dersom det ikke stilles økodsignkrav til produktene, vil det kunne være en risiko for at maskinene produseres billig, og uten tanke på energieffektiv design, til de forbrukere som er sene til å ta i bruk streaming-teknologien.

Andre opplysninger

Studien kan finnes på http://www.ecomultimedia.org/

Det foreliggende EØS-notat er oppdatert  på grunnlag av arbeidsdokumentene til møtet i Samrådsforum den 9. november 2012 samt opplysninger fremkommet i møtet.

Link til arbeidsdokumentene:

http://www.eceee.org/Eco_design/products/ecomultimedia/WD%20Lot%203%20%201%20Discussion%20Document.pdf

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker