REACH/XVII

Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 av 9. februar 2912 om endring av vedlegg XVII (CMR-stoffer) til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH...

Commission Regulation (EU) No 109/2012 of 9 February 2012 amending Regulation (EC) No 1907/2006 REACH as regards Annex XVII (CMR substances)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.05.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 ble vedtatt 9. februar 2012.

Norge deltar aktivt i arbeidet med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av det sentrale REACH-regelverket på kjemikalieområdet. Dette omfatter deltakelse i arbeidsgrupper under Kommisjonen og i komiteene og i styret i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået i Helsinki). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 163/2012 av 28. september 2012.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 endres vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH inneholder restriksjoner på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Gjennom spesifikke poster (nr. 28-30) i vedlegg XVII forbys salg til privatpersoner av stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig eller reproduksjonsskadelige (CMR-stoffer) i kategori 1A eller 1B, og av blandinger som inneholder disse stoffene i visse konsentrasjoner. De omtalte stoffene fremkommer i et eget tillegg (1-6) til vedlegg XVII.

En rekke nylig klassifiserte CMR-stoffer er innført gjennom en endringsforordning til forordningen om klassifisering, merking og emballering av av kjemiske stoffer og stoffblandinger (CLP). Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 omfattes disse stoffene nå også av REACH-regelverkets restriksjonsbestemmelser og kan dermed ikke selges til privatpersoner. Blant annet er flere borforbindelser klassifisert som reproduksjonssskadelige.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: REACH-forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med gjennomføringsforskrift. Det ble utarbeidet en omfattende konsekvensvurdering av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH i tilknytning til arbeidet med innlemmelse av REACH i EØS-avtalen og gjennomføring av rettsakten i norsk rett.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Informasjon om kommende/nytt regelverk på området og utkast til gjennomføringsforskrifter legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Det er positivt i forhold til beskyttelse av folks helse at stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige og arvestoffskadelige omfattes av REACH vedlegg XVII og dermed ikke kan selges til privatpersoner.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0109/2012
Basis rettsaktnr.: 2006/1907
Celexnr.: 32012R0109

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2012
Frist returnering standardskjema: 26.03.2012
Dato returnert standardskjema: 04.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 163/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2012
Høringsfrist: 10.09.2012
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker