Beskyttelsestiltak for ris fra Kina - GMO

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/884/EU av 22. desember 2011 om særskilte beskyttelsestiltak vedrørende ikke-godkjent genmodifisert ris i risprodukter med opprinnelse i Kina og om opphevelse av vedtak 2008/289/EF...

Commission Implementing Decision 2011/884/EU of 22 December 2011 on emergency measures regarding unauthorized genetically modified rice in rice products originating from China and repealing Decision 200/289/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.01.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ved vedtatt av Europakommisjonen 22. desember 2011, med ikrafttredelse 12. januar 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter bestemmelser om særskilt kontroll for ikke-godkjent genmodifisert ris ved import av ikke-animalske fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller som blir eksportert fra Kina. Vedtaket omfatter ris og produkter som er fremstilt av eller inneholder ris, vedlegg I til rettsakten lister opp hvilke produkter som er omfattet av reglene.

Bakgrunnen for vedtaket er flere funn av ikke-godkjent genmodifisert ris (flere typer) i ris fra Kina. I tråd med føre var prinsippet har kommisjonen derfor bestemt seg for å sette opp et kontrollregime for utvidet importkontroll av risprodukter fra Kina for å hindre at produkter som inneholder ikke-godkjent genmodifisert ris ikke kommer på markedet i EU.

For Norges del vil bestemmelsene i rettsakten gjelde når Norge er første mottaksstat innen EØS-området for disse forsendelsene.

Alle omfattede forsendelser skal være gjenstand for dokumentkontroll. I tillegg skal det gjennomføres fysisk kontroll på forsendelsene med en kontrollfrekvens på 100 %. Rettsakten medfører at forsendelsene skal importeres via et utpekt importsted. I Norge vil følgende steder utpekes som importsted for disse forsendelsene: Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn og Borg havn. Importøren skal forhåndsvarsle Mattilsynet om forsendelsen senest en virkedag før ankomst, gjennom melding i MATS. Forsendelsene skal videre følges av en analyserapport for hvert parti i forsendelsen, og et helsesertifikat som bekrefter fraværet av ikke-godkjent genmodifisert ris. Sertifikatet skal undertegnes og stemples av Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China (AQSIQ).

Prøvetakingen og analysen av forsendelsene, både før og etter ankomst, skal gjennomføres etter prosedyren gitt I vedlegg II til rettsakten.

Kravet om analyserapport og helsesertifikat i art. 4 (1) gjelder ikke for partier med produkter listet i vedlegg I dersom de ikke er fremstilt på grunnlag av ris. Det skal fremlegges en erklæring som bekrefter dette. Artikkel 9 gir en overgangsordning for forsendelser som har forlatt Kina før 1. februar 2012. Her fritas forsendelsene for dokumentkravet i art. 4 (1), forutsatt at disse forsendelsene blir gjenstand for kontroll på det utpekte importstedet (fysisk kontroll).

Rettsakten opphever også vedtak 2008/289/EF som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak ved import av risprodukter fra Kina for hindre innblanding av ikke-godkjent genmodifisert ris Bt63, som nå fanges opp av den nye rettsakten.

Merknader

Rettsakten krever gjennomføring i norsk forskrift. Vedtaket er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 12. januar 2012 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økte kostnader for Mattilsynet i forbindelse med kontrollen, der Mattilsynet vil få et merarbeid i forbindelse med prøvetaking og saksbehandling ved import. Det er beregnet at dokumentkontrollen med påfølgende saksbehandling vil ta en til to timer, samt en ekstra time for uttak av produkter for den fysiske kontrollen.

For næringen vil rettsakten medføre økte kostander i forbindelse med saksbehandlingen for innhenting av dokumentasjonen som skal følge forsendelsen og forhåndsvarslingen, samt at næringen skal selv dekke kostnadene med importkontrollen (prøvetaking, analyseringen og evt. avvising).

Gebyrreguleringen av dette kontrollregimet vil basere seg på eksisterende ordninger i Norge for produktkontroll av ikke-animalske produkter. Ettersom analysemetoden som er oppgitt i rettsakten er ny, er det mulig at analysene må sendes til Sverige. Svenskene har beregnet analysekostnadene å ligge på ca. kr 5000 (SEK) per analyse.

Mengden på importen av ris direkte fra Kina til Norge er begrenset (en forsendelse på 21,5 tonn i 2010). Ellers er det importert store mengder med produkter som går inn under varenumrene oppgitt i vedlegg I, både i 2010 og 2011 fordelt på i underkant av 10 forskjellige importører. Det antas at mesteparten av disse produktene ikke inneholder ris og vil ikke omfattes av dette regelverket. Regelverket fremstår ikke som for inngripende i forhold til prinsippene som matloven skal beskytte.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/884/EU
Celexnr.: 32011D0884

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.01.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 12.01.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.02.2012

Lenker