Endr -vet. grensekontroll liste produkter, dyr

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/31/EU av 21. desember 2011 om endring av vedlegg I til vedtak 2007/275/EF angående lister over dyr og animalske produkter som er gjenstand for kontroller ved veterinære grensekontrollstasjoner etter rådsdirektivene 91/496/EØF og 97/78/EF...

Commission Implementing Decision 2012/31/EU of 21 December 2011 amending Annex I to Decision 2007/275/EC concerning the lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endringer i listen i vedtak 2007/275/EF vedlegg I. Produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr fra tredjeland skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon før de kan importeres til EU. Kravene som stilles knyttet til kontrollen følger av direktivene 97/78/EF og 91/496/EØF (grensekontrolldirektivene). De konkrete animalske produktene og levende dyrene som skal kontrolleres fremgår i form av CN-koder (toll-posisjoner) med nærmere beskrivelser i en liste i vedtak 2007/275/EF vedlegg I.

Bakgrunnen for endringene som innføres er behov for å gjøre enkelte oppdateringer av teknisk karakter og enkelte presiseringer for å gjøre regelverket klarere. Vedtaket innfører ingen materielle endringer i hvilke dyr og produkter som omfattes. Endringene som innføres består i hovedsak av:

  • Endring og oppdatering av CN-koder, blant annet endring fra 4 til 6 eller 8 sifre i samsvar med EUs tollregelverk
  • Oppdatering av henvisninger til annet regelverk (eksempelvis endres henvisningene til det gamle biproduktregelverket forordning (EF) nr. 1774/2002, til det nye biproduktregelverket forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011)
  • Presiseringer i og strukturendring av teksten som beskriver dyrene og produktene under CN-kodene

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten foreslås gjennomført ved endring av forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll. Det er etter Mattilsynets vurdering unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Ettersom rettsakten ikke innfører noen materielle endringer sett ut i fra dagens regelverk foreslår Mattilsynet at regelverksendringen ikke sendes på høring, da det kan anses som åpenbart unødvendig. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norges tollposisjoner bygger på EUs CN-koder. De første sifrene i de norske tollposisjonene og CN-kodene er ofte like, mens de påfølgende sifrene kan være ulike. Mattilsynet anser ikke at det er behov for noen tilpasningstekst til EØS-avtalen for å tilpasse CN-kodene til norske tollposisjoner, da kravet om grensekontroll knytter seg til de produktene og dyrene som omfattes av CN-kodene. Det finnes flere eksempler på at CN-koder er benyttet for å vise til varegrupper i EØS-avtalen uten tilpasninger til norske tollposisjoner, eksempelvis EØS-avtalen protokoll 9 om handel med fisk og produkter fra havet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/31/EU
Basis rettsaktnr.: 2007/275/EF
Celexnr.: 32012D0031

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2012
Frist returnering standardskjema: 09.03.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker