Energimerke, kommersielle utstillings kjøle- og fryseapparater

Arbeidsdokument for delegert Kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av kommersielle utstillings kjøle- og fryseapparater (Ener lot 12)

WORKING DOCUMENT COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO …/.. of XXX supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regards to the energy labelling of refrigerated commercial display cabinets

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.01.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Et kravforberedende studium for kommersielle utstillings kjøle-fryseapparater ble fullført i 2007 uten at det forelå konkrete forslag til miljø- og energikrav. Den 23. april 2010 la Kommisjonen frem et arbeidsdokument som NVE kommenterte i januar 2011. NVEs kommentar baserte seg på uttalelser fra Sintef Energiforskning. Daværende dokument var preget av å være en skisse med mange åpne spørsmål der medlemslandene ble bedt om å ta stilling. Kommisjonen innkalte til et nytt møte i samrådsforum den 19. januar 2012 uten at dette brakte arbeidet videre. Det ble derfor besluttet at en ny kravforberedende studie skulle gjennomføres og denne ble sluttført våren 2014. NVE var representert på et Technical Working Group-møte i desember 2013, men har senere ikke ikke prioritert produktgruppen. Forslag til både økodesignforordning og energimerkeforordning ble behandlet i samrådsforum den 2. juli 2014. NVE deltok ikke i møtet.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har foreslått lovgivning med krav om energimerking av kommersielle utstillings kjøle- og fryseapparater.


En eventuell delegert forordning vil ligge under energimerkedirektivet (2010/30/EU) om angivelse av energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte produktopplysninger.

Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å blant annet øke energieffektiviteten med 20 % i EU. Per i dag finnes ingen EU-lovgivning som spesielt omhandler energibruk i kommersielle kjøle-fryseapparater. Dersom ingen energieffektiviseringstiltak settes inn, viser et business-as-usual scenario at energibruken for denne produktgruppen vil øke til 69 TWh/år i 2015 og 73 TWh/år i 2020. Energisparepotensialet for denne produktgruppen innen EU er i de forberedende studiene (avsluttet i 2007) anslått til å utgjøre 14 TWh/år i 2015 og 26 TWh/år i 2020.

Produktene som foreslås omfattet av forslag til lovgivning:
- Utstillings kjøle-/fryseskap og -disker og kjølevareautomater.


Produkter som er foreslås unntatt fra energimerkekrav:
- Kjøleanlegg som ikke er integrert i produktet.
- Profesjonelle lagrings kjøleskap er unntatt fordi de omfattes av kravene til profesjonelle kjøleskap i den, per i dag, upubliserte energimerkeforordningen COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO .../.. of XXX supplementing 2010/30/EU of the European Parliament and the Council with regard to energy labelling of professional storage cabinets

Gjennomsnittlig levetid for kommersielle kjøle-/fryseapparater varierer med design og bruken, men man regner 9-10 år for skap og disker og ca 8 år for iskremfrysere og drikkevarekjølere. Ser man på produktenes totale energibehov i et livssyklusperspektiv utmerker energibruk i driftsfasen seg som klart størst med en andel opp mot 98 % av det totale energibehovet knyttet til produktet.

Forslag til energimerkekrav:
Kommisjonen foreslår energimerking av alle omfattede produkter. Der foreslås en energimerkeskala fra A til G, hvor A er best. Forslagene er basert på en analyse av referanseforbruk for produktkategoriene. Det foreslås at energimerkeordningen trer i kraft i EU 1. januar 2017.

Merknader

  • Hjemmel i EU-traktaten

Hovedrettsakten – direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten),  artikkel 194 (2).

  • Gjeldende norsk lovgivning

Gjeldende norsk lovgivning for energimerkeordningen for produkter er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).

  • Rettslige konsekvenser for Norge ved gjennomføring av en eventuell forordning

Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft 01.06.2013. Gjennomføring av en energimerkeforordning for kommersielle utstillings kjøle- og fryseapparater vil skje gjennom endringer i energimerkeforskriften for produkter. 

Sakkyndige instansers merknader

NVE informerte kort om det pågående regelverksarbeidet i SU Energi den 19.09. 2014.

Et første utkast til en forordning (arbeidsdokument av 23. april 2010) ble i november 2010 sendt til produsenter av kjøle-fryseapparater, standardiseringsorganisasjoner, NHO-organisasjoner, relevante statlige etater, forskningsinstitusjoner og andre. NVE mottok et innspill fra Sintef Energiforskning. Den 3. juni 2014 hadde NVE en elektronisk høring av reviderte arbeidsdokumenter som Kommisjonen hadde distribuert i forbindelse med et møte i samrådsforum den 2. juli 2014. NVE mottok ingen høringsinnspill.                                 

Vurdering

Kommersielle frittstående kjøle-/fryseskap og -disker for oppbevaring og utstilling av kjøle- og frysevarer samt kjølevareautomater har stor utbredelse i Norge. Det finnes få eller ingen norske produsenter av produktene. En eventuell energimerkeforordning for produktgruppen vurderes å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Lenke til den kravforberedende studien: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/comrefrig/stakeholders.html

Lenke til arbeidsdokumentet til møte i samrådsforum den 2. juli. 2014:
http://www.eceee.org/ecodesign/products/commercial_refrigerators_freezers/FinalReport_Lot12
http://www.nve.no/no/Energi1/Oko-design-av-energirelaterte-produkter/Nyheter-om-okodesign-av-energirelaterte-produkter/Feil-i-tidligere-utsendte-dokumenter---utkast-til-okodesign--og-energimerkekrav-for-kommersielle-utstillingskjole-frysemobler/

Dette EØS- notatet er oppdatert på bakgrunn av Kommisjonens utsendte arbeidsdokumenter til samrådsforum 2. juli 2014 samt diskusjonene i møtet.
 

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2010/30/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen