Vet - AI-tiltak

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/844/EU av 14. desember 2011 om endring av vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Fellesskapet ...

Commission Implementing Decision 2011/844/EU of 14 December 2011 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.01.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer utløpsdato for vedtak 2006/415/EF som gir bestemmelser om bekjempelse av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe og andre fugler i fangenskap i EU. Utløpsdatoen forlenges fra 31.12.2011 til 31.12.2013. Bakgrunnen for forlengelsen er at det senest våren 2010 var utbrudd av sykdommen i Romania og en enkeltstående påvisning på villfugl i Bulgaria. Vedtaket om forlengelse begrunnes i tillegg med at sykdommen fortsatt påvises i en rekke tredjeland. Rettsakten fjerner samtidig Romania fra vedlegget i 2006/415/EF. Vedlegget fastsetter A- og B-områder, der A-området er et høyrisikoområde og B-området et lavrisikoområde som skiller A-området fra resten av landet. Romania tas ut av vedlegget da det for tiden ikke er utbrudd av sykdommen i EU.

Merknader

Vedtak 2006/415/EF er gjennomført i forskrift 3. juli 2007 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap. Denne forskriften har ingen utløpsdato, og det er følgelig ikke behov for regelverksendring.  Når det gjelder endringen i vedlegget til 2006/415/EF er det tidligere vurdert at vedlegget ikke behøves implementert, da det er landet hvor A- og B-områdene er opprettet som er ansvarlig for tiltakene som skal hindre videre smitte. I tilfelle et utbrudd av H5N1 i Norge, vil A- og B- områder i Norge opprettes i egen forskrift. Det er heller ikke av den grunn nøvendig med regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/844/EU
Celexnr.: 32011D0844

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen