Vet - godkjenning av lab. som tester rabiestiter

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/396/EU av 4. juli 2011 om godkjenning av et laboratorium i Japan til å utføre serologiske tester for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksiner...

Commission Implementing Decision 2011/396/EU of 4 July 2011 authorising a laboratory in Japan to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og er under vurdering av EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner et nytt laboratorium i Japan til å utføre serologisk testing av hund, katt og ilder for kontroll av antistoffer etter rabiesvaksinering. Laboratoriet er: Laboratory Departement, Animal Quarantine Service, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 11-1, Haramachi, Isogo-ku, Yokohama, Kanagawa 235-0008, Japan.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både privat og kommersiell innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Mattilsynets nettsider har en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjente for denne antistoffkontrollen. Listen, som tidligere var en del av regelverket, offentliggjøres fra 2010 av kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører at enda et laboratorium kan utføre serologisk testing for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinasjon som kreves for innførsel av hunder, katter og ildere til EØS. Rettsakten bedrer dermed tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis. Rettsakten har neppe vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for norske dyreeiere eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 396/2011/EU
Basis rettsaktnr.: 258/2000/EF
Celexnr.: 32011D0396

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2012
Frist returnering standardskjema: 27.02.2012
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen