TSI styring kontroll og signal

Kommisjonsvedtak 2012/88/EU tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet for delsystemene styring kontroll og signal ...

Commission Decision on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-Europeean rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.03.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtaket ble vedtatt av Kommisjonen 25. januar 2012 og har trådt i kraft for medlemsstatene.

Ved EØS-komiteens beslutning 124/2013 ble rettsakten tatt inn i EØS-avtalen 14. juni 2013. Statens jernbanetilsyn fastsatte forskrift som gjennomfører vedtaket i norsk rett 17. juni 2013. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2012/88/EU (heretter «Vedtaket») er en konsolidering og sam­men­slåing av tidligere kommisjonsvedtak 2006/679/EC for konvensjonell jernbane og 2006/860/EC for høyhastighets jernbane, med senere endringer. Vedtaket gjelder delsystemet «styring kontroll og signalering» som er en spesifikasjon av det felles­europeiske signalsystemet ERTMS/ETCS (såkalt klasse A system), regler for mig­rer­ing fra eksisterende nasjonale signalsystemer (såkalt klasse B system), og en euro­pe­isk utrullingsplan for ERTMS/ETCS (det er pt. ingen EØS-ekvivalent til den euro­pe­iske utrullingsplanen). Vedtaket omfatter noen sikker­hets­mes­sige oppdateringer, samt enkelte presiseringer. Vedtaket inneholder ikke vesentlige materielle endringer. 

Vedtaket omfatter en fortale, 9 artikler og tre vedlegg.  Artikkel 1 slår fast at vedtaket gjelder tekniske spesifikasjoner for styring kontroll og signalering, for infrastruktur og rullende materiell og at spesifikasjonene er gitt i vedlegg III. Artikkel 2 slår fast at bruken av eksisterende signalsystemer er begrenset til spesi­fi­serte klasse B systemer, i ht lister som vedlikeholdes av det europeiske jern­bane­byrået. Medlemslandene skal påse at funksjonaliteten, ytelsen og grensesnittene i klasse B systemene er i samsvar med gjeldende spesifikasjon, unntatt modifikasjoner som er nødvendige for å rette opp evt. sikkerhetsfeil.  Artikkel 3 gjentar tidligere notifiseringsplikt for medlemslandene for eksisterende klasse B systemer og åpne punkter. Notifikasjonsplikten oppfylles av tidligere notifikasjon i samsvar med kommisjonsvedtakene 2006/679/EC og 2006/860/EC. Artikkel 4 gir Kommisjonen mulighet for å unnta enkelte EU-finansierte prosjekter fra plikten til å installere ERTMS/ETCS, på nærmere bestemte vilkår.  Artikkel 5 endrer kommisjonsvedtak 2011/291/EU om spesifikasjoner for rullende materiell, lokomotiver og motorvogner, for å sikre konsistens med denne TSIen. Endringene er gitt i vedlegg I og II. Vedtakets vedlegg I og II inneholder endringer i og oppklarer grensesnitt, samt lukker visse åpne punkter i TSI rullende materiell. Artikkel 6 åpner for at ERMTS/ETCS versjon 3.2.0 («baseline 3») av 22. desember 2011 (teknisk dokument publisert av det Europeiske jernbanebyrået, ERA) kan brukes som spesifikasjon for anskaffelse av utstyr til infrastrukturen, men at det ikke kan stilles krav til at materiellet skal utstyres med «baseline 3» før denne er implementert.  Artikkel 7 fastslår at Vedtaket erstatter tidligere kommisjonsvedtak 2006/679/EC og 2006/860/EC. Artikkel 8 gir ikrafttredelse 6 mnd etter notifisering til medlemslandene.      Artikkel 9 adresserer Vedtaket til medlemslandene. 

Vedtaket viderefører eksisterende krav på til ombordutrustning for togmateriell (bla. at togmateriell som leveres fra og med 2015 skal ha ERTMS/ETCS ombordutrustning) og gjennomføringen pålegger ikke private aktører noen nye forpliktelser. For private aktører vil rettsakten tilsi en viss forenkling i prosedyrene for verifisering og samsvarskontroll.  Rettsakten er implementert i forskrift av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 sjette ledd.  

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn har forelagt for relevante aktører. NSB AS og Cargonet AS har svart at de ikke har kommentarer til vedtaket. For øvrig har tilsynet ikke mottatt tilbakemeldinger. 

Vurdering

Vedtaket viderefører gjeldende krav på området. Det medfører ikke nye kostnader hverken for private eller offentlige. De administrative forenklingene vedtaket medfører tilsier administrative besparelser for de involverte i tillatelsesprosessene for ERTMS/ETCS-utrustning (hovedsakelig til rullende materiell).  

Jernbaneverket er i ferd med å utarbeide en revidert utbyggingsstrategi for ERTMS/ETCS i på det norske jernbanenettet. Jernbaneverkets vurdering er at signalanleggene i Norge i overskuelig framtid må skiftes ut på grunn av teknologisk ukurans og at de er i ferd med å passere sin tekniske og økonomiske levetid. ERTMS/ETCS er på sikt det rimeligste alternativet, og rimeligere enn å fornye eksisterende anlegg. En utskifting til ERTMS/ETCS er svært kostbart og utskiftingen innebærer en endring av grensenittet mellom tog og infrastruktur, slik at den må gjennomføres på en planmessig og koordinert måte over lengre strekninger.                                                                             

Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er fra 17. juni 2013 gjennomført i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/88/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32012D0088

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.02.2012
Frist returnering standardskjema: 05.04.2012
Dato returnert standardskjema: 07.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 124/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 17.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.06.2013

Lenker