Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hygiene - Salmonellagaranti Danmark

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2012 av 22. mai 2012 om utvidelsen av spesielle garantier vedrørende salmonella angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 til å gjelde egg ment for Danmark...

Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2012 of 22 May 2012 on the extension of special guarantees concerning salmonella laid down in Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to eggs intended for Denmark...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 22. mai 2012 og den trådte i kraft i EU 1. juli 2012. Mattilsynet har igangsatt arbeid med gjennomføring av rettsakten og utfyllende bestemmelser i norsk regelverk. Dato for høringsstart er tentativ.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir Danmark rett til å kreve særlige garantier for Salmonella for egg som skal importeres til Danmark i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 853/2004. Dette er tilsvarende den tilleggsgarantien Sverige, Finland og Norge allerede har for Salmonella for egg. Virksomheter som ønsker å omsette egg i Danmark, må sørge for å etterleve kravene til prøvetaking, mikrobiologiske metoder og dokumentasjon i forordning (EF) nr. 1688/2005.


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten vil kreve endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene kan tenkes å gi en reduksjon av de økonomiske og administrative konsekvensene for næringen og Mattilsynet. Etter innvilgelsen av de særskilte garantiene vil det ikke være behov for å prøveta egg fra Danmark i henhold til de særskilte garantiene Norge har, fordi det danske overvåknings- og kontrollprogrammet (OK-program) anses som ekvivalent med det norske OK-programmet for Salmonella hos verpehøns. Forsendelser av egg skal fortsatt følges av et sertifikat.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 853/2004 er det gitt særlige garantier vedrørende salmonella for forsendelser til Finland og Sverige (og Norge) for visse typer kjøtt og egg. Forordning (EF) nr. 1688/2005 gjennomfører disse særlige garantiene. Norge har fått tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 853/2004 ved at Finlands og Sveriges salmonellagaranti, fastsatt i artikkel 8, skal gjelde likeverdig for Norge. Videre har Norge fått tilsvarende tilpasningstekst for forordning (EF) nr. 1688/2005. Det er eggpakkeriet, hvor eggene kommer fra, som skal gå god for at garantiforpliktelsen er innfridd, jf. art. 8(2) (b) i forordning (EF) nr. 853/2004. Samhandelen med egg mellom Norge og Danmark blir tilsvarende den samhandelen vi i dag har mellom Norge, Sverige og Finland. 

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 427/2012
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32012R0427

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2012
Frist returnering standardskjema: 01.07.2012
Dato returnert standardskjema: 31.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.06.2012
Høringsfrist: 01.09.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen