Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

DMF

Kommisjonsbeslutning 2011/135/EU av 1. mars 2011 om forlengelse av gyldigheten til beslutning 2009/251/EF om et krav til medlemsstatene om å sørge for at produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat ikke bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet...

Commission Decision 2011/135/EU of 1 March 2011 extending the validity of Decision 2009/251/EC requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.05.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

I henhold til artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF kan Kommisjonen, dersom den får kjennskap til at visse produkter medfører alvorlige risiko for forbrukernes helse og sikkerhet og under visse omstendigheter, vedta en beslutning som pålegger medlemsstatene å treffe tiltak overfor slike produkter. Gjennom bestemmelser i Kommisjonbeslutning 2009/251/EF ble produkter som inneholder dimetylfumarat regulert. Beslutning 2011/135/EU er en videreføring av bestemmelsene om dimetylfumarat. Det arbeides også med en permanent regulering av dimetylfumarat gjennom REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell industri.

Sammendrag av innhold

Bestemmelser i Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF pålegger medlemsstatene å påse at produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat ikke omsettes eller gjøres tilgjengelig på markedet. Beslutning 2009/251/EF ble vedtatt i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF og beslutningen har en gyldighetsperiode på ett år. Det gis samtidig mulighet for forlengelse av gyldighetsperioden, da med ett år av gangen. Beslutning 2011/135/EU er en ny forlengelse av beslutning 2009/251/EF. Det arbeides parallelt med en regulering av dimetylfumarat i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, men inntil den er vedtatt reguleres dimetylfumarat gjennom disse beslutningene.
Bakgrunnen for disse beslutningene var at møbler og fottøy, som var på markedet i flere medlemsland, forårsaket helseskader hos forbrukere (registrert i Frankrike, Polen, Finland, Sverige og Storbritannia). Tester viste at helseskadene var forårsaket av det kjemiske stoffet dimetylfumarat (DMF). DMF er et biocid som motvirker mugg som kan ødelegge kvaliteten på lærmøbler eller -fottøy under lagring eller transport i fuktig klima. DMF var i de fleste tilfeller fylt i små poser som var festet på innsiden av møblene eller lagt i skoeskene. DMF avga damp som impregnerte produktet og dermed beskyttet det mot mugg. Imidlertid påvirket stoffet også forbrukerne som kom i kontakt med produktene. DMF trengte igjennom tøyet og kom i kontakt med forbrukernes hud. DMF forårsaket smertefull kontaktdermatit med kløe, irritasjon, rødme og brannsår. I visse tilfeller ble det rapportert om pusteproblemer. Det viste seg særlig vanskelig å behandle dermatiten. Forekomst av DMF utgjorde således en alvorlig risiko.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten; Beslutning 2011/135/EU er en forlengelse av beslutning 2009/251/EF som ble vedtatt i overensstemmelse med artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF. Direktiv 2001/95/EF er hjemlet i traktatens artikkel 95. Beslutning 2009/251/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 118/2010.
Rettslige konsekvenser; Dimetylfumarat er regulert i produktforskriften og gjennomføring av beslutning 2011/135/EU vil ikke medføre behov for noen endringer i de aktuelle bestemmelsene i denne forskriften.
Økomomiske/administrative konsekvenser; Beslutning 2011/135/EU anses å ikke ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser.
Gruppe 3; Beslutning 2011/135/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 3, det vil si rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2011/135/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF ble også behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at bestemmelsene vedrørende DMF forlenges.

Vurdering

Hovedbeslutningen 2009/251/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Beslutning 2011/135/EU er en videreføring av bestemmelser i denne beslutningen og er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kunne vise til funn av stoffet dimetylfumarat også i Norge blant annet i sofaer importert fra land utenfor EU. Klif vurderte det som stor sannsynlighet for at stoffet også ble benyttet i andre produkter enn sofaer, som for eksempel sko/støvletter og ridehjelmer. Det er alvorlig at denne typen produkter finnes på markedet. Miljøverndepartementet ga derfor Klif i mars 2009 i oppdrag å snarest utarbeide forskrift som ville forby dimetylfumarat og som var i tråd med bestemmelsene i beslutning 2009/251/EF. Denne forskriften (endring i produktforskriften) ble fastsatt ved forskrift 28. mai 2009 nr. 576. Det er viktig å videreføre disse bestemmelsene i påvente av en permanent regulering av stoffet gjennom REACH-regelverket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0135/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/0251/EF
Celexnr.: 32011D0135

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2012
Frist returnering standardskjema: 15.06.2012
Dato returnert standardskjema: 16.05.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen