DMF

Kommisjonsforordning (EU) nr. 412/2012 av 15. mai 2012 om endring av vedlegg XVII til fororning (EF) nr. 1907/2006 REACH...

Commission Regulation (EU) No 412/2012 of 15 May 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 REACH...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.07.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 412/2012 ble fastsatt 15. mai 2012.
Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og oppfølging av REACH-regelverket, inkludert komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell/berørt industri.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 195/2012 av 26.10.2012.

Sammendrag av innhold

Stoffet dimetylfumarat (DMF) er et biocid (aktivt stoff) som motvirker mugg som kan ødelegge kvaliteten på lærmøbler eller -fottøy under lagring eller transport i fuktig klima. DMF var i de fleste tilfeller fylt i små poser som var festet på innsiden av møblene eller lagt i skoeskene. DMF avga damp som impregnerte produktet og dermed beskyttet det mot mugg. Imidlertid påvirket stoffet også forbrukerne som kom i kontakt med produktene. DMF trengte igjennom tøyet og kom i kontakt med forbrukernes hud. DMF forårsaket smertefull kontaktdermatit med kløe, irritasjon, rødme og brannsår. I visse tilfeller ble det rapportert om pusteproblemer. Det viste seg særlig vanskelig å behandle dermatiten. Forekomst av DMF utgjorde således en alvorlig risiko.

Markedsføring og bruk av DMF i biocidprodukter ble derfor forbudt i EU/EØS ved direktiv 98/8/EF biociddirektivet og Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om den andre fasen av det 10-årige arbeidsprogrammet referert til i artikkel 16(2) i biociddirektivet. Produkter som produseres i EU/EØS kan ikke behandles med DMF. Imidlertid begrenses ikke importen av DMF-behandlede produkter til EU/EØS gjennom direktiv 98/8/EF. Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF innførte bestemmelser om at produkter som inneholder DMF ikke kunne omsettes eller gjøres tilgjengelig på markedet. Beslutningen hadde en gyldighetsperiode på ett år. Denne beslutningen om forbud mot bruk av DMF er fornyet og forlenget ved tilsvarende beslutninger i 2010, 2011 og 2012. Samtidig ble det arbeidet parallelt med å få inn et permanent forbud av DMF i vedlegg XVII (om restriksjoner) i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 412/2012 er nå dette forbudet mot DMF gjennomført i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ved at det er innført et nytt punkt (61) i vedlegg XVII til REACH-forordningen.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier) ble innlemmet i EØS-avtalen i mars 2008 og godkjent av Stortinget mai 2008. Norsk gjennomføringsforskrift ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008.  Beslutning 2009/251/EF om DMF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 118/2010 og er gjennomført i norsk rett gjennom bestemmelser i produktforskriften. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 412/2012 vil skje ved at bestemmelsene om DMF oppheves i produktforskriften og innføres i REACH-forskriften.

Økonomiske/administrative: Rettsaken anses å ikke ha økonomiske/administrative konsekvenser ut over arbeidet med en forskriftsendring av rent teknisk karakter.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Beslutningen 2009/251/EF om DMF er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kunne vise til funn av DMF også i Norge blant annet i sofaer importert fra land utenfor EU. Klif vurderte at det var stor sannsynlighet for at stoffet også ble benyttet i andre produkter enn sofaer, som for eksempel sko/støvletter og ridehjelmer. Det er alvorlig at denne typen produkter finnes på markedet. Miljøverndepartementet ga derfor Klif i mars 2009 i oppdrag å snarest utarbeide regler om forbud mot DMF i tråd med bestemmelsene i beslutning 2009/251/EF. Disse reglene ble fastsatt ved forskrift om endringer i produktforskriften av 28. mai 2009 nr. 576. Det var viktig å videreføre disse bestemmelsene i påvente av en permanet regulering av stoffet gjennom REACH-regelverket. Det er derfor svært positivt at det nå er innført et permanent forbud mot DMF i REACH-regelverket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0412/2012
Basis rettsaktnr.: 1907/2012
Celexnr.: 32012R0412

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2012
Frist returnering standardskjema: 03.07.2012
Dato returnert standardskjema: 03.07.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 195/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker