Helseadvarsler - tobakk

Kommisjonens direktiv 2012/9/EU av 7. mars 2012 om endring av vedlegg I til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lover og administrative bestemmelser om fremstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer ...

Commission directive 2012/9/EU of 7 March 2012 amending Annex I to Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco produ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2012

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Vedtatt av kommisjonen 7. mars 2012. Er til vurdering i EØS-landene.

EØS-notatet sendes på skriftlig høring i SU helse.

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer vedlegg I i Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/37/EC, det såkalte tobakksproduktdirektivet. Tobakksproduktdirektivet er implementert gjennom endringer i tobakksskadeloven og forskrift av 6. feb 2003 om innhold i og merking av tobakksvarer nr. 141. Direktivet fastsetter 14 nye helseadvarlser for tobakkspakninger. Gjeldende helseadvarsler har vært virksomme siden 2003, og forskning tilsier at effekten av slike advarsler avtar over tid. Ny forskning om tobakk og helseskader tilsier også at det er behov for ny informasjon om dette til tobakksbrukere. Dette gjelder sammenhengen mellom røyking og kreft i munn og svelg, øyesykdommer og tannkjøttsykdommer. Forskning tilsier også at foreldres røyking øker risikoen for at deres barn vil begynne å røyke. Det vises i direktivet også til retningslinjene under WHOs tobakkskonvensjon som tilsier at helseadvarsler skal endres og oppdateres med jevne mellomrom.

Merknader

  • Helseadvarsler på tobakkspakninger er regulert i tobakksskadeloven og forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer. Direktivet vil kreve endringer i nevnte forskrift.
  • Direktivet vil få konsekvenser for tobakksprodusenter. Det er per idag ingen tobakksproduksjon i Norge. Det vil ikke få økonomiske konsekvenser for andre parter.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/9/EU
Basis rettsaktnr.: 2012/9/EU
Celexnr.: 32012L0009

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2012
Frist returnering standardskjema: 19.04.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen